Eierskap til dødt vilt

Det døde viltet tilhører i utgangspunktet staten, men det er unntak:

  • Hvis individet er skutt under ordinær jakt, er det du som eier viltet.
  • Hvis vilt er felt under kvotejakt eller lisensfelling, er det du som eier skinnet.
  • Hvis hjortevilt eller bever har dødd utenom ordinær jakt, så tilhører de kommunen. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
  • Hvis arten ikke er krysset av på listen over arter det er pliktig å registrere.

Alt annet vilt må du søke om å få stoppe ut og eie. 

Dette gjelder for eksempel:

  • Vilt fra skadefelling
  • Vilt avlivet fordi det er skadet
  • Vilt felt i nødverge
  • Ikke-jaktbare arter som er funnet i naturen

Plikt til å registrere dødt vilt som staten eier

Registreringspliktige arter finner du som vedlegg 1 i viltforskriften.

Ta kontakt med en taksidermist eller kommunen, hvis du er i tvil om hvem som har eierskap til det døde viltet som du enten har funnet, skutt eller fangstet.

Søke om autorisasjon som taksidermist

Hvis du skal selge preparerte dyr, eller preparere registreringspliktige arter, så må du søke Miljødirektoratet om autorisasjon.

Søknad sendes per e-post til: post@miljodir.no

Spørsmål om regelverket