Eierskap til dødt vilt

Det døde viltet tilhører i utgangspunktet staten, men det er unntak:

  • Hvis individet er skutt under ordinær jakt, er det du som eier viltet.
  • Hvis vilt er felt under kvotejakt eller lisensfelling, er det du som eier skinnet.
  • Hvis hjortevilt eller bever har dødd utenom ordinær jakt, så tilhører de kommunen. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
  • Hvis arten ikke er krysset av på listen over arter det er pliktig å registrere.

Alt annet vilt må du søke om å få stoppe ut og eie. 

Dette gjelder for eksempel:

  • Vilt fra skadefelling
  • Vilt avlivet fordi det er skadet
  • Vilt felt i nødverge
  • Ikke-jaktbare arter som er funnet i naturen

Plikt til å registrere dødt vilt som staten eier

Registreringspliktige arter finner du som vedlegg 1 i viltforskriften.

Ta kontakt med en preparant eller kommunen, hvis du er i tvil om hvem som har eierskap til det døde viltet som du enten har funnet, skutt eller fangstet.

Autoriserte preparanter i Norge

Søke om autorisasjon som preparant

Hvis du skal selge preparerte dyr, eller preparere registreringspliktige arter, så må du søke Miljødirektoratet om autorisasjon.

Søknad sendes per e-post til: post@miljodir.no

Spørsmål om regelverket