Få skaden dokumentert

Når du har funnet et dødt eller skadet dyr som du mistenker er tatt av rovvilt, må du først kontakte din lokale rovviltkontakt. På vegne av Statens naturoppsyn undersøker rovviltkontakten dyret, og registrerer deretter de påviste rovviltskadene. Dyreeier vil få brev om dokumentasjon tilsendt per post.

Du kan også søke erstatning for dyr der det ikke er funnet kadaver eller det ikke er mulig å fastslå skadeårsak. I slike tilfeller kan erstatning utbetales etter en skjønnsvurdering.

Søk erstatning

Hva skal du søke om erstatning for?

Søknadsfrist er 1. november

Søknad om erstatning for tap av sau til rovvilt for inneværende beitesesong  leveres via Elektronisk søknadssenter (ESS).

Søknadsfristen praktiseres absolutt, men utsatt frist kan avtales i spesielle tilfeller. Ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke dersom du har problemer med å overholde fristen. Søknader som kommer inn etter fristen, og som eventuelt ikke er avtalt med statsforvalteren, vil bli avvist.

 

Søknadsfrist er 15. april

Erstatningsordningen for tap av tamrein til rovvilt administreres av Landbruksdirektoratet, og søknader sendes til statsforvalteren i ditt fylke. Vær oppmerksom på at søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt fremdeles må leveres på papir. Søknadsskjema finner du ved å følge lenken til Landbruksdirektoratet under.

Søknadsfrist er 1. november

Det er mulig å søke erstatning for andre husdyr enn sau, for eksempel storfe, geit eller hund, hvor det er mistanke om at dyret er tatt av fredet rovvilt. Søknad om erstatning skal fremmes senest 1. november i tapsåret. Hvis tapet skjer etter 1. november behandles søknaden påfølgende år. Søknadene behandles fortløpende.

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke for informasjon om hvordan søknaden skal leveres.

Søknaden behandles

Statsforvalteren behandler søknadene. Svar på søknadene sendes ut per brev. Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Statsforvalteren.

Regelverk

Se også:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid