Både næringsdrivende, privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til tiltak.

Hvilken type tiltak?

Velg type tiltak du vil søke tilskudd til

Tiltakene skal å ha direkte tapsreduserende effekt, for eksempel tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite, og forskningstiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget, driftsomstilling med flere.

Søk innen 15. januar

Søknaden leveres via Elektronisk søknadssenter (ESS) innen 15. januar.

N.B: Enkelte fylker har utvidet søknadsfrist – ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke for nærmere opplysninger.

Akutte forebyggende tiltak

Ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen, ta umiddelbar kontakt med fylkesmannen i ditt fylke. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med fylkesmannen på forhånd.

Kriterier for at søknad om akutte midler skal innvilges:

  • det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • skadesituasjonen må være akutt og pågående

Ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke dersom du har spørsmål.

Kommuner, organisasjoner, med flere kan søke om tilskudd til tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.

Søk innen 15.januar

Søknaden leveres via Elektronisk søknadssenter (ESS) innen 15. januar.

NB: Både Miljødirektoratet og enkelte fylker kan utvide søknadsfristen – ta kontakt for nærmere opplysninger.

Hvordan behandles søknaden

Miljødirektoratet behandler søknader om midler til konfliktdempende tiltak på nasjonalt nivå innen kunnskapsinnhenting og informasjon.

Statsforvalterne behandler søknadene på regionalt nivå. Rovviltnemndene prioriterer hvor stor del av midlene som skal øremerkes for lokal kunnskapsinnhenting og konfliktdempende tiltak, og hvor stor del som skal brukes på forebyggende tiltak som for eksempel gjerder.

Svar på søknadene sendes ut per brev.

Se også:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid