Forvaltning av gaupe

Gaupa lever i skogsområder og finnes i hele Norge. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 65 årlige ungekull, i forvaltningen kalt ynglinger, fordelt på 7 av 8 rovviltregioner.

Se oversikt over antall familegrupper av gaupe på Miljøstatus.no.

Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor gaupa er prioritert og det legges til rette for yngling. Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres, og det er lavere terskel for felling av gaupe.

Gaupebestanden i Norge

Fordi Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen, har vi en omfattende overvåking av gaupebestanden. Observasjoner og registrering av sporfunn gjennom vinteren gir oversikt over antall familiegrupper, det vil si mordyr med ungekull.

På grunn av naturlige svingninger i bestanden er det etablert en prognosemodell som estimerer forventet produksjon av ungekull ett og to år fram i tid. Med dette hjelpemiddelet er det enklere å ta høyde for svingningene i bestanden når vi skal vurdere uttak.

I nord kan det være vanskeligere å nå bestandsmålet innenfor forvaltningsområdene fordi gaupene her trenger større leveområder.

Forvaltningsområder for gaupe

Kvotejakt og felling

Siden gaupa ikke har like strengt vern etter Bernkonvensjonen som andre store rovdyr, er det åpnet for kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt er ordinær jakt hvor myndighetene fastsetter hvor mange dyr som kan felles. Jakta gjennomføres i perioden 1. februar til 31. mars og er det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av gaupe.

I enkelte områder kan rovviltnemndene eller Miljødirektoratet åpne for kvotefri jakt etter visse kriterier. 

Utover kvotejakt kan skadefelling benyttes for å avverge skade på sau og tamrein. 

Kvoter for jakt på gaupe i 2020

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge i perioden 1. februar til 31. mars. I alt kan 54 gauper felles.

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. Det åpnes også for kvotefri jakt i Midt-Norge i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. I de øvrige regionene (inkludert de øvrige delene av Midt-Norge, region 6) er kvoten satt til 54 dyr, der maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

55 familiegrupper

Før jakt i 2019 ble det registrert 55 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette er under Stortingets fastsatte nasjonale mål på 65 årlige familiegrupper.

På nasjonalt nivå har antall dokumenterte familiegrupper av gaupe vært relativt stabilt, de siste tre årene sett under ett.

På regionalt nivå er det registrert en økning i antall dokumenterte familiegrupper i region 3 (Oppland) og 8 (Troms og Finnmark) sammenlignet med 2018. I regioner 4 (Oslo/Akershus/Østfold), 5 (Hedmark) og 7 (Nordland) har det vært registrert en nedgang i samme perioden.

Vedtak i regionene

Myndigheten til å fatte vedtak om jakt kvoter ligger hos rovviltnemnden når bestandsmålet i regionen er nådd. I regioner der bestanden ligger under bestandsmålet er det Miljødirektoratet som har myndighet.

I region 2 (Sør-Norge), 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt som følge av at gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemndene i region 5 (Hedmark) og 7 (Nordland) anmodet Miljødirektoratet om å ikke åpne for kvotejakt på gaupe i år av hensyn til bestandssituasjonen. Direktoratet har fullt anmodningen og åpner ikke for jakt i disse områdene.

Miljødirektoratet har ikke mottatt brev med anmodning fra rovviltregion 4 (Oslo/Akershus/Østfold), og åpner ikke for kvotejakt på gaupe i regionen.

I region 8 (Troms og Finnmark) har direktoratet valgt å ikke åpne for jakt på gaupe til tross for anmodning fra rovviltnemnden. Dette skyldes lavt bestandstall i regionen.

Oversikt over årets kvoter

 Region  Totalkvote (hunndyrkvote*)

 1 – Vest-Norge 

 Kvotefri jakt**

 2 – Sør-Norge

 20 (6)

 3 – Oppland 

 9 (3)

 4 – Oslo/Akershus/Østfold 

 Ingen jakt

 5 – Hedmark

 Ingen jakt

 6 – Midt-Norge

 Kvotefri jakt***

 25(9)

 7 – Nordland

 Ingen jakt

 8 – Troms og Finnmark

 Ingen jakt

 Totalt 

 54 (18)

* Hunndyr, ett år eller eldre

** I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe

*** I Midt-Norge åpnes det for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.  I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt.