Forvaltning av gaupe

Gaupa lever i skogsområder og finnes i hele Norge. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 65 årlige ungekull, i forvaltningen kalt ynglinger, fordelt på 7 av 8 rovviltregioner.

Se hvor mange familegrupper av gaupe det er i Norge på Miljøstatus:

Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor gaupa er prioritert og det legges til rette for yngling. Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres, og det er lavere terskel for felling av gaupe.

Overvåking av gaupe

Fordi Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen, har vi en omfattende overvåking av gaupebestanden. Observasjoner og registrering av sporfunn gjennom vinteren gir oversikt over antall familiegrupper, det vil si mordyr med ungekull.

På grunn av naturlige svingninger i bestanden er det etablert en prognosemodell som estimerer forventet produksjon av ungekull ett og to år fram i tid. Med dette hjelpemiddelet er det enklere å ta høyde for svingningene i bestanden når vi skal vurdere uttak.

I nord kan det være vanskeligere å nå bestandsmålet innenfor forvaltningsområdene fordi gaupene her trenger større leveområder.

Forvaltningsområder for gaupe

Kvotejakt og felling

Siden gaupa ikke har like strengt vern etter Bernkonvensjonen som andre store rovdyr, er det åpnet for kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt er ordinær jakt hvor myndighetene fastsetter hvor mange dyr som kan felles. Jakta gjennomføres i perioden 1. februar til 31. mars og er det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av gaupe.

I enkelte områder kan rovviltnemndene eller Miljødirektoratet åpne for kvotefri jakt etter visse kriterier. 

Utover kvotejakt kan skadefelling benyttes for å avverge skade på sau og tamrein.

Kvoter for gaupejakt  i 2024

Det er åpnet opp for felling av til sammen 69 gauper i Norge i perioden 1. februar til 31. mars 2024. Alle kvotevedtakene er påklaget og kvotene er ikke endelig. Klima- og miljødepartementet (KLD) er klagemyndighet og vil fatte endelig vedtak. Tabellen over kvoter oppdateres når KLD har behandlet klagene. 

I rovviltregioner hvor gjennomsnittet tre siste år ligger over det regionale bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som vedtar kvote for kvotejakt.

All avgang forårsaket av mennesker i perioden fra kvoten er vedtatt til kvotejaktperioden er over skal belastes kvoten.