Forvaltning av gaupe

Gaupa lever i skogsområder og finnes i hele Norge. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 65 årlige ungekull, i forvaltningen kalt ynglinger, fordelt på 7 av 8 rovviltregioner.

Se oversikt over antall familegrupper av gaupe på Miljøstatus.no.

Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor gaupa er prioritert og det legges til rette for yngling. Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres, og det er lavere terskel for felling av gaupe.

Gaupebestanden i Norge

Fordi Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen, har vi en omfattende overvåking av gaupebestanden. Observasjoner og registrering av sporfunn gjennom vinteren gir oversikt over antall familiegrupper, det vil si mordyr med ungekull.

På grunn av naturlige svingninger i bestanden er det etablert en prognosemodell som estimerer forventet produksjon av ungekull ett og to år fram i tid. Med dette hjelpemiddelet er det enklere å ta høyde for svingningene i bestanden når vi skal vurdere uttak.

I nord kan det være vanskeligere å nå bestandsmålet innenfor forvaltningsområdene fordi gaupene her trenger større leveområder.

Forvaltningsområder for gaupe

Kvotejakt og felling

Siden gaupa ikke har like strengt vern etter Bernkonvensjonen som andre store rovdyr, er det åpnet for kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt er ordinær jakt hvor myndighetene fastsetter hvor mange dyr som kan felles. Jakta gjennomføres i perioden 1. februar til 31. mars og er det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av gaupe.

I enkelte områder kan rovviltnemndene eller Miljødirektoratet åpne for kvotefri jakt etter visse kriterier. 

Utover kvotejakt kan skadefelling benyttes for å avverge skade på sau og tamrein. 

Kvoter for jakt på gaupe i 2021

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge i perioden 1. februar til 31. mars. I alt kan 83 gauper felles, der maksimalt 32 av dem kan være hunndyr.

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. Det åpnes også for kvotefri jakt i Midt-Norge i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. I de øvrige regionene (inkludert de øvrige delene av Midt-Norge, region 6) er kvoten satt til 54 dyr, der maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

56,5 familiegrupper

Før jakt i 2020 ble det registrert 56,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper for første gang på åtte år.

På nasjonalt nivå har antall dokumenterte familiegrupper av gaupe vært relativt stabilt, de siste tre årene sett under ett.

På regionalt nivå er det registrert en økning i antall dokumenterte familiegrupper i region 2 (Sør-Norge), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) sammenlignet med 2019, mens antallet har gått ned i regionene 3 (Oppland), 4 (Oslo/Akershus/Østfold), og 6 (Midt-Norge).  

Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt i ulike forvaltningsregioner 2018-2020

Forvaltningsregion

Bestands-mål

2 018

2 019

2 021

Gjennom-snitt

1 – Vest-Norge

-

0

0

0

0

2 – Sør-Norge

12

15

15

16

15,3

3 – Oppland

5

6

7

5

6

4 – Oslo/Akershus/Østfold

6

1,25

1

0,5

0,9

5 – Hedmark

10

7,25

6

8

7,1

6 – Midt-Norge

12

15,5

15,5

15

15,3

7 – Nordland

10

8,5

5,5

11

8,3

8 – Troms og Finnmark *

10 (4)

4(1)

5(1)

11(3)

6,7(1,7)

Sum

65

57,5

55

66,5

59,7

*Tallene i parentes angir familiegrupper i Finnmark. Region 6 deler en yngling av gaupe med region 7. Denne er delt mellom regionene. Region 4, 6 og 7 deler alle en yngling med Sverige. Disse er delt mellom landene. Region 8 deler en yngling med Finland. Denne regnes som 1 i Norge. For flere detaljer se NINA rapport 1846.

Vedtak i regionene

I rovviltregioner hvor gjennomsnittet tre siste år ligger over det regionale bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som vedtar kvote for kvotejakt.

Miljødirektoratet fastsetter kvoten i de andre regionene, som er region 4 Oslo/Akershus/Østfold, region 5 Hedmark, region 7 Nordland og region 8 Finnmark.

Kvote for gaupejakt i de ulike regionene

Forvaltningsregion

Totalkvote

Myndighet

     

1 – Vest-Norge

Kvotefri jakt*

Rovviltnemda

2 – Sør-Norge

32 (12)

Rovviltnemda

3 – Oppland

8 (4)

Rovviltnemda

4 – Oslo/Akershus/Østfold

Ingen jakt

Miljødirektoratet

5 – Hedmark

Ingen jakt

Miljødirektoratet

6 – Midt-Norge

30 (10)

Rovviltnemda

7 – Nordland

6 (3)

Miljødirektoratet

8 – Troms og Finnmark

6 (3)

Miljødirektoratet

Sum

82 (32)

 

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe

Hunndyr, ett år eller eldre, vises i parentes