Forvaltning av jerv

Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull fordelt på 5 av de 8 rovviltregionene i Norge.

Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor jerven er prioritert, og det legges til rette for yngling.

Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres og det er lavere terskel for felling av jerv.

Forvaltningsområder for jerv

Overvåking av jerv i Norge

Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen. Derfor har vi en omfattende overvåking av bestanden.

Se status for jervebestanden i Norge på Miljøstatus:

Statens naturoppsyn (SNO) gir miljøforvaltningen oversikt over bestanden ved å registrere valpekull og samle inn ekskrementer for DNA-analyse. Disse gir svar på hvilken jerv prøvene stammer fra og kjønn. Slektskap mellom individer og ulike bestander kan også anslås.

Årlig innsamling av prøver til DNA-analyser gjør det mulig å følge de samme individene fra år til år, og få oversikt over områdebruk, størrelsen på bestanden, bestandsdynamikk, overlevelse og reproduksjon.

Jervebestanden har i flere år vært over målet til tross for høye uttak. En del av forklaringen er stor grad av innvandring fra Sverige. DNA-analysene viser at den sørvestnorske bestanden, i områdene vest for Østerdalen, er relativt liten og isolert på grunn av lite innvandring fra nord og øst. Det øker risikoen for innavl og kan få betydning for bestandens overlevelse på sikt.

Felling av jerv

Det er ikke åpnet for ordinær jakt på jerv. Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av jerv. Lisensfellingsperioden går fra 20. august til 15. februar.

Utover lisensfelling kan skadefelling benyttes for å avverge skade på sau og tamrein. Skadefelling kan iverksettes av statsforvalteren i perioden 1. juni - 15. februar, etter kvote for betinget skadefelling.

Lisensfelling har så langt hatt begrenset effekt som verktøy for bestandsregulering. Miljødirektoratet har derfor gjennomført hiuttak i særlig skadeutsatte områder. I slike tilfeller graver Statens naturoppsyn opp hiet og avliver tispe og valper.

Dette er såkalte ekstraordinære uttak hvor Miljødirektoratet i spesielle tilfeller kan avlive dyr også i yngleperioden, etter 15. februar.

Les mer om felling på temaside om rovvilt

Lisenskvoter

Lisensfelling jerv starter 20. august og varer til 15. februar.

Klima- og miljødepartementet avgjør eventuelle klager om lisensfelling av jerv. Alle dyr som felles eller på annen måte dør som følge av menneskelig aktivitet etter at vedtak om lisensfelling er vedtatt skal belastes denne kvoten.

Det er Statsforvalterne i hvert fylke som har ansvar for å administrere lisensellingen. Deltakere på lisensfelling skal melde felte dyr umiddelbart til SNO (lenke rovviltansvarlige) og den aktuelle Statsforvalteren og holde seg oppdatert på gjenstående kvoter til Statsforvalter:

Ekstraordinære uttak

Miljødirektoratet vurderer hvert år om det er behov for ekstraordinære fellinger av jerv for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Dette er uttak som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO). Det kan være uttak av enkeltdyr eller uttak av ynglehi.

Tabellen under viser oversikt over beslutninger og vedtak om ekstraordinære uttak av jerv som er gitt av Miljødirektoratet kommende sesong 2023/2024. Tabellen oppdateres fortløpende. Tabellen inneholder lenke til Miljøvedtaksregisteret.