Forvaltning av jerv

Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull fordelt på 5 av de 8 rovviltregionene i Norge.

Innenfor disse regionene utpeker de regionale rovviltnemndene områder hvor jerven er prioritert, og det legges til rette for yngling.

Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres og det er lavere terskel for felling av jerv.

Forvaltningsområder for jerv

Jervebestanden i Norge

Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen. Derfor har vi en omfattende overvåking av bestanden.

Statens naturoppsyn (SNO) gir miljøforvaltningen oversikt over bestanden ved å registrere valpekull og samle inn ekskrementer for DNA-analyse. Disse gir svar på hvilken jerv prøvene stammer fra og kjønn. Slektskap mellom individer og ulike bestander kan også anslås.

Årlig innsamling av prøver til DNA-analyser gjør det mulig å følge de samme individene fra år til år, og få oversikt over områdebruk, størrelsen på bestanden, bestandsdynamikk, overlevelse og reproduksjon.

Jervebestanden har i flere år vært over målet til tross for høye uttak. En del av forklaringen er stor grad av innvandring fra Sverige.
DNA-analysene viser at den sørvestnorske bestanden, i områdene vest for Østerdalen, er relativt liten og isolert på grunn av lite innvandring fra nord og øst. Det øker risikoen for innavl og kan få betydning for bestandens overlevelse på sikt.

Felling av jerv

Det er ikke åpnet for ordinær jakt på jerv. Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av jerv. Lisensfellingsperioden går fra 10. september til 15. februar.

Utover lisensfelling kan skadefelling benyttes for å avverge skade på sau og tamrein. Skadefelling kan iverksettes av fylkesmannen i perioden 1. juni - 15. februar, etter kvote for betinget skadefelling.

Lisensfelling har så langt hatt begrenset effekt som verktøy for bestandsregulering. Miljødirektoratet har derfor gjennomført hiuttak i særlig skadeutsatte områder. I slike tilfeller graver Statens naturoppsyn opp hiet og avliver tispe og valper.

Dette er såkalte ekstraordinære uttak hvor Miljødirektoratet i spesielle tilfeller kan avlive dyr også i yngleperioden, etter 15. februar.

Les mer om felling på temaside om rovvilt

Ekstraordinære uttak våren 2021

Miljødirektoratet vurderer hvert år om det er behov for ekstraordinære fellinger av jerv for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Dette er uttak som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO). Det kan være uttak av enkeltdyr eller uttak av ynglehi.

Tabellen under blir løpende oppdatert med nye beslutninger og fellinger. Oppdateringer meldes på Miljødirektoratets twitterkonto.