Skadefelling ved delegert myndighet

Statsforvalteren kan delegere sin myndighet, for å iverksette skadefelling etter rovviltforskiften § 9, til kommunen i særskilte tilfeller.

Varsle om skadet rovvilt

Ved ettersøk av rovvilt som er påskutt eller skadet utenom lovlig jakt eller fellingsforsøk, skal kommunen straks varsle statsforvalteren og nærmeste politimyndighet.

Statsforvalteren og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Under kvotejakt eller lisensfelling skal jeger med en gang underrette statsforvalteren og nærmeste politimyndighet.

Forebyggende tiltak

I arbeidet med forebyggende tiltak mot rovviltskader i beitenæringene, har kommunene ansvar for å bidra med informasjon, veiledning og sørge for at alle aktørene jobber sammen.

Kommunale fellingslag

Kommunene har en sentral rolle i å etablere kommunale/ interkommunale skadefellingslag, og kommunen har det administrative ansvaret for fellingslaget. De fleste kommuner med noe forekomst av rovviltskader har etablerte skadefellingslag

Kommuner med etablerte skadefellingslag har tilgjengelige ressurser som kan utløses og utnyttes der rovviltskader oppstår. Kommunen er arbeidgiver for deltakerne i fellingslaget, legger til rette for formidling av informasjon, trening, kommunikasjonsrutiner mv., og iverksetter oppdrag når tillatelse foreligger.

Skadefellingstillatelser blir normalt gitt til en berørt part eller en kommune som søker om dette, og forsøk på felling gjennomføres normalt av et lokalt fellingslag oppnevnt av kommunen.

Der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt eller interkommunalt oppnevnt fellingslag, kan kommunen utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Se rovviltforskriften § 9a