Forvaltning av kongeørn

Kongeørn er utbredt i hele landet med unntak av de sørøstligste delene av landet. Den ble totalfredet i 1968, men åpning for skadefelling regulerer uttak av enkelte skadegjørende individer.

I motsetning til gaupe, jerv, bjørn og ulv er det ikke fastsatt noen spesielle forvaltningsområder for kongeørn. Stortinget har fastsatt at målet for forvaltningen skal være 850-1200 hekkende par.

Kongeørnbestanden i Norge

For å få oversikt over kongeørnbestanden undersøker Statens naturoppsyn (SNO) årlig kjente ørnereir i noen utvalgte områder spredt over hele landet. I tillegg kartlegger SNO kontinuerlig hekketerritorier. Dataene inngår i det nasjonale overvåkningsprogrammet til Rovdata.

Det er kartlagt til sammen 1260 kongeørnterritorier i Norge. I løpet av hele perioden 2010-2014 anslås at 963 av dem ble brukt av et hekkende par, en eller flere ganger. Mange par avbryter hekkingen etter at hekkesesongen blir spolert av ulike årsaker. Vanligvis har bare noen hundre par en vellykket hekking årlig, og ofte med lav reproduksjon.

Vi har generelt mindre kunnskap om kongeørn enn annet rovvilt. Forvaltningen har satt i gang flere prosjekter for å skaffe mer kunnskap. Omfanget av, og årsaker til, kongeørnskader på beitedyr skal undersøkes i avgrensede områder i Trøndelag og Troms. Rovdata jobber også for å samordne overvåkingen med Sverige.

Se oversikt og kart over kongeørnterritorier på Miljøstatus.no

Felling av kongeørn

Det er ikke åpnet for ordinær jakt eller lisensfelling av kongeørn, da det har begrenset effekt i arbeidet med å regulere bestanden og å forhindre skade. Gjennom blant annet felling skaffer Miljøforvaltningen mer kunnskap om effektive måter å forvalte bestanden av kongeørn.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til skadefelling av kongeørn. Rovviltforskriften krever at individet som har forårsaket skade identifiseres før skadefelling iverksettes. Det er i mange tilfeller vanskelig eller umulig å identifisere hvilket individ som forvoldt skade. Ofte observeres flere kongeørn på samme kadaver. Kongeørn er åtseleter og har ikke nødvendigvis drept dyret den spiser av selv.