Hva er skrantesjuke?

Skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig for dyret. Vi har to typer skrantesjuke: klassisk og smittsom skrantesjuke, som er påvist hos villrein, og atypisk og antatt ikke-smittende skrantesjuke, som er påvist hos elg og hjort.

Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging, og både jegere og kommuner deltar i dette. Les mer om kartleffingsprogrammet for skrantesjuke på Hjorteviltportalen.

Mange aktører spiller på lag for å kartlegge skrantesjuke og prøve å bekjempe sykdommen.

Bestandsreduksjon og fôringsforbud knyttet til skrantesjuke

Kommunene bør tilrettelegge for en lav bestand av hjortevilt for å redusere smittefaren for skrantesjuke. Dette gjelder spesielt kommuner med stor bestand i og rundt villreinområder hvor det er påvist smittsom skrantesjuke.

Skrantesjuke kan spres direkte mellom hjortedyr, eller fra miljøet til hjortedyr. Lav tetthet kan bidra til at friske dyr har mindre kontakt med smittede dyr, eller med smittet miljø. Steder hvor hjortevilt samles, som fôringsplasser, øker kontakten mellom dyr og dermed øker smitterisikoen.

Fôring av hjortevilt og utlegging av saltsteiner til hjortevilt er forbudt i hele landet.  Dette står i forskriften om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 6. Denne forskriften forvaltes av Mattilsynet.

Kommunen bør bidra til at søknader om dispensasjon fra denne forskriften minimeres, ved å tilrettelegge for andre tiltak enn fôring.

To varianter av skrantesjuke

Det er funnet to varianter av skrantesjuke i Norge. En smittsom variant er funnet på villrein i Nordfjella villreinområde og i Hardangervidda villreinområde.

En annen variant er funnet på elg og hjort flere steder i Norge. Denne varianten er antatt mindre smittsom. Avmagring og unormal oppførsel er to av de vanligste symptomene, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn.