Hvem skal varsles før skadefelling? 

Hvis du har fått tillatelse til å felle vilt på andres eiendom, må varsle grunneier før felling. 

Hvis uttaket krever faste monteringer i terrenget eller inngrep i naturen, må du også ha tillatelse fra grunneier til dette.

Hvis uttaket skal gjennomføres i tettbygd strøk, skal du varsle politiet på telefon 02800 på forhånd.

Hvordan skal skadefelling gjøres?

Skadefelling skal alltid gjennomføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Hvis ikke noe annet er bestemt i tillatelsen fra kommune, statsforvalter eller Miljødirektoratet, skal fellingen følge de ordinære reglene for utøvelse av jakt og fangst.

Fangstredskaper som benyttes skal merkes med navn og telefonnummer.

Den som bruker skytevåpen eller felle ved uttak skal være registrert i Jegerregisteret, men trenger ikke å ha betalt jegeravgift for inneværende år.

Dersom du ikke ønsker å gjennomføre skadefellingen selv, kan du overlate dette til andre kvalifiserte personer eller skadedyrfirma. Husk at det likevel er du som er utsatt for skade som er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og å foreta varsling og rapportering.

Rapportér til riktig myndighet

Etter skadefelling må du rapportere til myndigheten som ga tillatelse til skadefelling. Dette står som et vilkår i tillatelsen.

Hvis du har skadefelt vilt med hjemmel i forskriften § 3-3, altså uten tillatelse fra offentlig myndighet, må du straks rapportere uttaket til kommunen. Du må da gi opplyse om:

  • art
  • antallet individer som er felt
  • hvilken skade som var grunnlag for fellingen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid