Disse kravene må være oppfylt før du kan søke om skadefelling

Du kan søke om å felle dyret som gjør skade. Men før du kommer så langt, er det noen krav som må være oppfylt. Du må dokumentere at:

 • skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning
 • skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak
 • uttaket rettes mot skadegjørende individ
 • uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen
 • uttaket ikke truer bestandens overlevelse

Regelen for dette finner du her:

Hvis de forebyggende tiltakene ikke har løst problemet, og du kan dokumentere at kravene over er oppfylt, så kan du gå videre med å skrive en søknad om skadefelling.

Unntak fra søknadsplikten

Noen arter kan du selv avgjøre om det er nødvendig å skadefelle, hvis de forebyggende tiltakene ikke begrenser eller løser problemet. Det kan for eksempel være for å hindre skade på avling, husdyr eller annen eiendom, eller hindre smitte- eller helserisiko i lokaler hvor det lages mat eller medisiner. Her ser du hvilke arter dette gjelder:

Hva må søknaden inneholde?

Du kan bruke denne sjekklista når du skal skrive en søknad om skadefelling:

 • Hvilken art eller hvilke arter gjør skade? Det er for eksempel ikke nok å skrive hakkespett, du må finne ut hvilken art av spettefugl det gjelder.
 • Hvor mange individer gjør skade?
 • Hva slags skade gjøres, og hvor gjøres det skade? Bilder? 
 • Hvilken økonomisk betydning får eller kan skaden få? 
 • Hvilke forebyggende tiltak er prøvd ut? Bilder? 
 • Hvilke resultater tiltakene
 • Hvordan kan uttaket rettes mot skadegjørende individ 

Hvem skal søknaden sendes til?

Søknaden om skadefelling behandles av en av tre etater, avhengig av hvorfor det er nødvendig med skadefelling, og hvilken dyreart søknaden gjelder.

Kommune eller statsforvalter

Hvis formålet med skadefellingen er å stanse eller avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, skal søknaden sendes til enten kommunen eller statsforvalteren. Trykk på navnene under for å se hvilke arter som hører til hvem:

Riktig adresse til kommunen finner du på hjemmesiden til kommunen din.

Adressen til din regionale myndighet finner du på: Statsforvalteren.no

Merk søknaden med: Søknad om skadefelling

Miljødirektoratet

Hvis formålet er å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, skal søknaden sendes til Miljødirektoratet.

Eksempler på dette er skadefelling for å ivareta flysikkerhet, eller for å fjerne støy.

Dette følger av viltforskriften § 3-7.

Adressen til Miljødirektoratet er: post@miljodir.no

Merk søknaden med: Søknad om skadefelling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid