Plastholdig fyllmateriale som gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være blant de største landbaserte kildene til mikroplast i Norge og i EU. 

Under en ny EU-restriksjon vil det fra 17. oktober 2031 bli forbudt å omsette plastholdig løst fyllmateriale som oppfyller kriteriene til mikroplast. Dette vil i praksis bety at det ikke er mulig å kjøpe disse fyllmaterialene til bruk på kunstgressbaner. Selve bruken vil ikke være forbudt.

Norge regulerer i dag utforming og drift av kunstgressbaner og andre idrettsbaner hvor det brukes gummigranulat eller annet plastholdig fyllmateriale, i forurensningsforskriften kapittel 23A. EU-restriksjonen vil kunne gjøre det nødvendig å forandre dagens forskrift. Miljødirektoratet er i gang med å vurdere eventuelle endringer.

Omtrent seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6 000 tonn.

Restriksjon på tilsatt mikroplast

Restriksjonen for omsetning av tilsatt mikroplast på det europeiske markedet trådte i kraft i EU 17.10.2023. Det plastholdige løse fyllmaterialet til bruk på kunstgressbaner må oppfylle kriteriene for mikroplast for å være omfattet av restriksjonen.

Gummigranulat og annet plastholdig løst fyllmateriale, f.eks. sandkorn med et heldekkende polymerbelegg til bruk på kunstgressbaner, er omfattet av denne nye restriksjonen, med en overgangsperiode på åtte år. 

Gjeldende krav i forurensningsforskriften

Kravene til idrettsbaner som har plastholdig løst fyllmateriale avhenger av om idrettsbanen allerede er etablert, om idrettsbanen skal rehabiliteres eller om en ny idrettsbane skal etableres. Kravene trådte i kraft 1. juli 2021, og er ulike for innendørs- og utendørsbaner.

Alt fyllmateriale som helt eller delvis består av plast er å regne som plastholdig løst fyllmateriale. Dette omfatter blant annet:

 • gummigranulat
 • andre plastholdige partikler, korn eller revet plast
 • sand og mineraler som er kledd med polymerer/plast

Med idrettsbane menes alle baner der det utøves idretts- eller fritidsaktiviteter. Det er i all hovedsak kunstgressbaner denne forskriften vil omfatte, men også andre idrettsbaner som travbaner vil være omfattet.

Hvem må sørge for at kravene i forskriften oppfylles

Det er den ansvarlige for idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som må sørge for at banen oppfyller kravene i forskriften. Normalt vil dette være den som eier og drifter en slik idrettsbane. 

De som skal etablere en ny kunstgressbane eller annen type idrettsbane, og som vurderer å bruke plastholdig løst fyllmateriale på banen, må også følge kravene i forskriften.

Kravene for idrettsbaner

Den ansvarlige skal sørge for:

 • å informere brukerne av idrettsbanen om spredning av plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen for spredning
 • tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere av banen
 • tiltak for å hindre at plastholdig løst fyllmateriale som oppbevares på eller utenfor banen spres til omgivelsene utenfor banen
 • at oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale brukes om igjen på den samme idrettsbanen eller leveres til et lovlig avfallsanlegg
 • å ha dokumentasjon på hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å oppfylle kravene i forskriften
 • å ha dokumentasjon på hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fylt på idrettsbanen og hva fyllmaterialet består av. I tillegg må det dokumenteres hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fjernet fra banen og hvordan dette fyllmaterialet er håndtert.
 • dokumentasjonen skal tas vare på i minst fem år, og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten (Statsforvalteren).

Den ansvarlige skal sørge for:

 • løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen
 • tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via anleggsmaskiner og annet utstyr som brukes ved vedlikehold og snørydding av banen
 • at snø som ryddes av idrettsbanen, deponeres på eget område for snødeponering på eller utenfor banen. Den ansvarlige skal også sikre at det plastholdige løse fyllmaterialet i snøen blir på dette området fram til det blir brukt på nytt på samme bane eller levert til et lovlig avfallsanlegg

Den ansvarlige skal sørge for:

 • løsninger for å hindre at plastholdig løst fyllmateriale havner i avløpsvannet

Den ansvarlige skal:

 • vurdere om det finnes et alternativt fyllmateriale uten plast som medfører mindre risiko for miljøforstyrrelse, og i så fall velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.
 • bygge en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett.

Veileder til den nasjonale forskriften

Miljødirektoratet har laget en veileder til forskriften for idrettsforeninger, kommuner og andre som eier, drifter og vedlikeholder idrettsbaner.

Vanlige spørsmål og svar

Relaterte lenker: