Vi arbeider for å nå de nasjonale målene om at mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og at ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Det er avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

For å nå det nasjonale målet om at utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal stanses står forsvarlig håndtering av farlig avfall sentralt.  

Avfallsbehandling kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Avfall og avfallsbehandling på Miljøstatus

Ulike typer avfallsbehandling

Forsøpling

Forsøpling er ulovlig. Det kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. For noen kan det gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall på ulovlige avfallsplasser, eller villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker.

Eksport og import av avfall

Avfall er en ressurs og ettertraktet handelsvare. Mange avfallsaktører velger å sende avfall over landegrensene for behandling. Et internasjonalt avtaleverk sikrer at forsendelser av avfall blir håndtert forsvarlig og i tråd med nasjonale bestemmelser.

Kommunal avfallshåndtering

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall etter forurensningsloven § 30. Kommunen skal også sørge for tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger som har mindre mengder slikt avfall i henhold til avfallsforskriften § 11-10. Ingen andre kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke, jf. forurensningsloven § 30 tredje ledd. Videre er kommunen forpliktet til å ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall, jf. forurensningslovens § 29 tredje ledd.

Kommunene må sørge for gode systemer for å samle inn husholdningsavfall og følge opp forsøplingssaker. Kommunens håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom et avfallsgebyr, som fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet. Forurensningsloven § 34 omhandler avfallsgebyr og er hjemmelsgrunnlaget for avfallsforskriften kapittel 15.