Dersom det viser seg at kommunen har belastet selvkostregnskapet for mye eller for lite i henhold til avfallsforskriften kapittel 15, skal dette justeres snarest mulig (uten ugrunnet opphold) når feilen oppdages. Dette kan i noen tilfeller løses ved en regnskapsmessig overføring av de feilførte kostnadene eller inntektene til riktig regnskap. I andre tilfeller vil det være nødvendig med en faktisk betalingsoverføring. Dersom kommunen har krevet inn for høyt avfallsgebyr, vil overskuddet i selvkostregnskapet bli godskrevet tilsvarende, og motsatt.

Som eksempel kan nevnes at dersom det er ført inntekter eller kostnader på regnskapet for den lovpålagte avfallshåndteringen som skulle vært ført på regnskapet for kommunens kommersielle aktivitet, kan en slik feilføring justeres med en regnskapsmessig overføring.  Dersom det er tatt med kostnader eller inntekter som tilhører den kommersielle aktiviteten i grunnlaget for fastsettelse av avfallsgebyr, og det dermed er betalt for mye eller for lite i avfallsgebyr, er det nødvendig med en faktisk betalingsoverføring mellom den ikke-kommersielle og den kommersielle aktiviteten for å rette opp feilen.

Forskriftens krav om tilbakeføring må ikke forveksles med eventuelle krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte i EU/EØS-rettslig forstand. Dette ligger utenfor rammene av denne forskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid