Eksempelet under viser fordelingsnøkler, og den følgende forholdsmessige fordelingen, for et resultatregnskap i en virksomhet som har aktiviteter innen både eget husholdningsavfall og kommersielt avfall.

Fordelingene er foretatt på linjenivå i regnskapet for både inntekter og kostnader. Noen linjer tilhører utelukkende ett av områdene og det er derfor ikke behov for en fordelingsnøkkel.

Der hvor inntekter og kostander må fordeles mellom områdene er fordelingsnøklene valgt for å best mulig kunne fordele inntekter og kostnader mellom husholdningsdelen og den kommersielle delen i henhold til hvilke variabler eller aktiviteter som er drivende for hhv. inntektene og kostnadene.

I eksempelet er salg av fjernvarme (nøkkel 4) vurdert slik at selv om fordelingen av tonnasje mellom husholdning og den kommersielle delen er 80 – 20, består det meste av det kommersielle avfallet av næringsavfall som har en høyere brennverdi og det er derfor gjort en beregning av effekten av dette.

For forbruksmateriell, driften av anlegget og avskrivinger (nøkkel 7), er det benyttet tonnasjefordeling som basis for kostnadsallokeringen. Dette er knyttet til antagelsen om at behandlingskostnad pr. tonn avfall er den beste identifikator og at det ikke er vesentlige forskjeller i behandlingen av husholdningsavfallet og det kommersielle avfallet. 

Lønn og sosiale kostnader er fordelt og allokert i henhold til ansattlistene og disses faktiske oppgaver (nøkkel 7, justert). Det er noe større personalaktivitet på husholdningssiden og f.eks. mottaksstasjoner, og disse allokeres til husholdning. Personell som benyttes på felles anlegg er fordelt i henhold til tonnasje.

For salgs og administrasjonskostnader er felles (administrasjons-)kostnader fordelt mellom områdene i henhold til tonnasje, mens salgs og markedskostnader er i sin helhet allokert til den kommersielle delen (nøkkel 7, justert).

Renteinntekter er fordelt basert på hvilken andel av omsetningen, og dermed kontantstrømmene, de respektive områdene utgjør (nøkkel 12). Da enheten har størst inntekter fra husholdningsdelen vil dette gi størst andre renteinntekter (dersom dette settes i bank el.).

Rentekostnadene er knyttet til finansiering av driftsmidler, og er fordelt i henhold til bruken av disse, dvs. at det er vurdert at tonnasje er den beste identifikatoren her (nøkkel 7).

Da dette er et resultatregnskap for virksomheten vil finansinntekter og kostnader i regnskapet være de faktiske renteinntekter og – kostander som påløper virksomheten, typisk fra eksterne finansinstitusjoner. For finansinntekter og kostnader allokert til husholdning, må det vurderes om noen av disse er relevante i et selvkostperspektiv før disse tallene fra fordelingen eventuelt benyttes videre til selvkostregnskapet. Vurderingen må skje i tråd med denne veilederen, og forskrift om beregning av selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). 

Hver enkelt virksomhet må selv gjøre sine vurderinger for å etablere de fordelingsnøkler som best representerer en reell fordeling mellom husholdningsdelen og næringsdelen. Fordelingsnøklene og metodikken for både etablering av nøklene og bruken av disse må kunne dokumenteres. Det gjøres for ordensskyld oppmerksom på at dette er et område som kan ha skattemessige konsekvenser, og hver enkelt virksomhet er pliktig til selv å etterleve relevant regelverk på dette området.

Resultatregnskap

Regnskap 201X (kr)

Fordelings-nøkkel

Husholdning (kr)

Kommersielt (kr)

Inntekter

       
Salgsinntekter        
Gebyrer fra husholdningene 110 000 000 1 110 000 000 -  
Salg renovasjonsmateriell 20 000 000 2 20 000 000 -  
Gate fee 28 000 000 3 -   28 000 000
Salg fjernvarme 30 000 000 4 22 500 000 7 500 000
Annen driftsinntekt        
Leieinntekter 1 000 000 5 -   1 000 000
Andre inntekter 500 000 6 -   500 000
Sum inntekter 189 500 000   152 500 000 37 000 000
         

Kostnader

       
Forbruksmateriell 1 900 000 7 1 520 000 380 000
Renovatører 65 000 000 8 65 000 000 -  
Drift av fyllplasser 3 500 000 9 3 500 000 -  
Drift av anlegg 15 000 000 7 12 000 000 3 000 000
Lønn og sosiale kostnader 46 000 000 7 37 904 000 8 096 000
Salgs- og administrasjonskostnader 29 000 000 7 11 000 000 18 000 000
Andre driftskostnader 4 500 000 10 4 500 000 -  
Avskrivinger 16 000 000 7 12 800 000 3 200 000
Avsetning til etterdriftsfond 1 500 000 11 1 500 000  
Sum kostnader 182 400 000   149 724 000 32 676 000
         
Driftsresultat 7 100 000   2 776 000 4 324 000
         
Renteinntekter 3 500 000 12 2 816 623 683 377
Rentekostnader 3 900 000 7 3 120 000 780 000
Ordinært resultat 6 700 000   2 472 623 4 227 377

 

Fordelings-nøkkel

 Basis for fordeling

1 Gebyrinntekter fra husholdningene, gjelder kun husholdningene
2 Salg av sorteringsfraksjoner fra lovpålagt husholdningsavfall (plast og metall)
3 Gate Fee ved næringsaktørers leveranser på anlegg
4 Fordeling av salg av fjernvarme basert på brennverdier av avfall fra hhv. lovpålagt husholdningsavfall og det kommersielle avfallet (75/25)
5 Utleie utstyr
6 Annet ikke spesifisert utenom husholdning
7 Fordeling mhp. antall tonn fra lovpålagt husholdning (80%) og kommersielt avfall (20%)
8 Samler kun inn fra husholdningene
9 Knyttet til gammet deponi som i hovedsak mottok fra husholdninger
10 Kostnader forbundet med mottaksstasjoner etc. for husholdninger
11 Knyttet til gammet deponi som i hovedsak mottok fra husholdninger
12 Allokert basert på inntektsandeler, renteinntekter i hovedsak knyttet til likvider. (hhv. lovpålagt husholdningsavfall og kommersielt avfall delt på totale inntekter)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid