I forskriften er det ikke satt krav til hvilke tiltak eller virkemidler kommunen skal bruke for å sikre at kommunen oppfyller utsorteringskravet. Dere må derfor vurdere hva som må til for at deres kommune skal klare å sikre tilstrekkelig andel utsortert avfall.

Her er noe av det dere kan gjøre for å øke utsorteringsandelen:

Kommunikasjon og informasjon

Tydelig kommunikasjon, inkludert informasjonskampanjer og veiledning, kan være en god måte å forbedre utsorteringen i husholdningene. Oppfølgingen kan gjøres gjennom for eksempel oppdatert informasjon til innbyggere i kommunen om mulighetene for kildesortering og hva som skal sorteres hvor. Å dele informasjon og styrke kunnskapen blant innbyggere i kommunen om sorteringsmerkene for sortering av avfall, kan også være et relevant tiltak.

Differensiert avfallsgebyr

Differensiering av avfallsgebyrene kan være et effektivt virkemiddel for å forbedre sorteringen i husholdningene. Mange kommuner har allerede en form for differensiert avfallsgebyr ved at gebyret varierer med størrelse på beholder eller hentefrekvens. Andre former for differensiert avfallsgebyr kan basere seg på antall avfallssekker som er brukt eller vekten av avfallet som kastes. Innføring av ulik pris eller endring av dagens pris for håndtering av bestemte typer avfall kan ytterligere styrke de økonomiske insentivene for husholdninger til å sortere bedre. Erfaringer fra enkelte kommuner tyder på at avansert differensiering av avfallsgebyret basert på vekten av avfallet som kastes kan være svært effektivt.

Oppfølging av husholdningenes utsortering

Når sorteringsløsningen for husholdningene er på plass og eventuelle andre tiltak er innført, kan det være nyttig å vurdere kvaliteten på sorteringen i husholdningene. Det kan for eksempel gjøres gjennom plukkanalyser. Å sjekke at husholdningene sorterer på riktig måte vil i de fleste tilfeller være helt sentralt som et komplementerende virkemiddel. Ved å følge opp og sjekke husholdningenes sortering, vil dere få kunnskap om hvorvidt tiltakene og virkemidlene dere har innført har ønsket effekt. Plukkanalyser av avfallet som er samlet inn kan gi god oversikt over hvordan husholdningene sorterer avfallet.

Finansiering

Oppfølging av kravene i forskriften vil kunne medføre økte kostnader knyttet til blant annet innføring eller endring av sorteringsløsning, veiledning, infrastruktur, transport og administrasjon med mer. Teknologivalg, transportavstander, behandlingskapasitet og renovasjonsløsninger vil påvirke kostnadsnivået.

For plastemballasjeavfall finansieres innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av produsentene via produsentansvarsordningen/ returselskapene for plastemballasje. Dette følger av avfallsforskriften § 7-5. Produsentenes forpliktelse er begrenset til emballasjen de setter på markedet. Kompensasjonene avtales mellom returselskapene og kommunen.

Kostnadene for håndtering av matavfall, hageavfall og plastavfall som ikke er emballasje skal finansieres gjennom avfallsgebyret. I praksis vil det si at kostnadene forbundet med gjennomføring av kommunens krav til utsortering og materialgjenvinning skal betales av husholdningene. Du kan lese mer om fastsettelse av avfallsgebyr i vår veileder «Beregne kommunale avfallsgebyrer».

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid