Kontrollere avfallet ved mottak

Som deponiansvarlig har du ansvar for å kontrollere dokumentasjonen som skal følge med avfallet. Avfallsprodusenten har ansvar for å lage en dokumentasjon som inneholder sammendrag av basiskarakteriseringen. Hvis det er avfall som oppstår jevnlig, må produsenten vise resultatet fra avfallsverifikasjonen. Under finner du veiledning om

 • hva slags kontroll du skal gjøre ved mottak 
 • hvordan kontrollere med stikkprøver
 • når du kan avvise avfall fra deponiet

 

Mottakskontroll

Du må kontrollere avfallsleveransene både ved å gå gjennom dokumentasjon og kontrollere avfallet visuelt før og etter avlasting, før avfallet deponeres. 

Når dere har kontrollert avfallet, skal dere sitte igjen med med kunnskap om 

 • avfallets sammensetning
 • utlekkingsegenskaper
 • miljøkonsekvenser
 • og eventuell nedbrytning i deponiet på lang sikt

Les mer om dette i 

Stikkprøvekontroll

Det er viktig at du gjennomfører stikkprøvekontroller, for å sikre at avfallet som blir levert samsvarer med dokumentasjonen fra basiskarakteriseringen. Kravet er at stikkprøver 

 • skal tas fra minst én av hver 100 avfallfallsleveranse
 • skal analyseres for å verifisere innholdet - stikkprøvene skal oppbevares minst én måned 
 • skal analyseres for de samme parametrene som brukes ved verifikasjon når det er avfall som oppstår jevnlig

Avfall som er unntatt fra kravet om testing ved basiskarakterisering, er også unntatt fra kravet om testing ved kontroll av stikkprøver. I slike tilfeller må du undersøke avfallet på andre måter, for å kontrollere at det er i samsvar med basiskarakteriseringen. 

Bedriften skal oppbevare jorurnal over stikkprøver med kopi av analyseresultater i minst ét år eller lenger, desom det er et krav i tillatelsen til deponiet.

Når skal avfall avvises? 

Du skal avvise avfall som mangler dokumentasjon før det losses på deponiet. Dette er ikke til hinder for at eiere av deponier kan ha mottaksanlegg der avfall kan basiskarakteriseres, og deretter tas i mot på deponiet.  (merkelig setning - ...kan baisiskarakteriseres eventuelt etter sortering?? Hva menes?)

Du skal også avvise avfallet hvis det ikke samsvarer med med den fremlagte dokumentasjonen. Dette innebærer ikke nødvendigvis ikke at avfallet må lastes opp og kjøres bort. Det er opp til deg som driftsansvarlig å finne praktiske løsninger for å korrigere eventuelle avvik før avfallet deponeres.

Du skal avvise avfallet hvis mottakskontrollen og stikkprøver ikke samsvarer med kriteriene for å motta avfall.

Når du avviser avfall, må du varsle den forurensningsmyndigheten som har gitt tillatelse, det vil si enten fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

Se også veilederne:

Føre register over mengden avfalllokk

Måle deponigass

Du må ha oversikt over hvor mye deponigass som dannes i deponiet og hva den består i.....HER MÅ DERE SKRIVE NOE. FINNES DET NOE SKRIFTLIG HER/VEILEDERE??

 

Prøvetaking og analyser skal utføres etter Norsk Standard. Du som driftsansvarlig har ansvar for at prøvetakings- og analysemetoder og utførelse er kvalitetssikret.

Dersom du bruker eksterne laboratorier eller konsulenter til prøvetaking og/eller analyse, skal akkreditterte laboratorier og tjenester brukes der det er mulig.

 

Overvåke sigevann

Du som er ansvarlig for et industrideponi, må kartlegge alle relevante forhold og selv foreslå et tilpasset overvåkingsprogram overfor forurensningsmyndighetene. Du har ansvaret for at et hvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til myndighetene.

For de fleste avfallsdeponier, skal overvåkingsprogrammet være i samsvar med 

Veileder om hvordan overvåke sigevann, er rettet mot deponiansvarlige som skal utarbeide overvåkingsprogram for avfallsdeponier og for konsulenter som bistår deponiansvarlige med dette.

Ta stikkprøver

fish bh 

Avslutte avfallsdeponi

Hvis bedriftens skal avslutte deponiet, skal dere skal gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann og deponigass fra deponiet til et minimum. Du må vurderes hva som er nødvendig for å etablere en tilfredsstillende topptetting.

Forurensningsmyndigheten (FM, M-dir??) stille krav om topptetting dersom

 • det anses som nødvendig for å forebygge  sigevannsdannelse
 • redusere utslipp av deponigass

Topptettingen skal ivareta hensynet til miljøet og eventuell framtidig bruk av området.

 

Avfall i et deponi skal kun tilføres det vannet som stammer fra nedbør på deponioverflaten mens deponiet er i drift. Vann fra områder rundt må derfor avskjæres og ledes utenom deponiområdet. Dette gjelder både overflatevann og grunnvann.

Vannbalansen i grunnen i et område varierer over året. Mengden overflatevann varierer blant annet som følge av nedbør og temperatur. Grunnvannsstanden kan også svinge betraktelig i løpet av året. (må dette med evt. hvorfor??)

Topptettingen skal lede størsteparten av nedbørsvann bort fra deponiets overflate, slik at det unngår å forurenses eller blandes med sigevannet fra avfallet i deponiet. Det er derfor viktig at materialene som brukes i topptettingen er rene, inerte materialer som ikke bidrar til forurensning av nedbørsvannet.

Dersom det er gassproduksjon i deponiet anbefales følgende:

 1. Legg et gassdreneringslag på toppen av avfallet, slik at deponigassen kan fordeles jevnt og samles opp under et tett overdekke.

 2. På deponi for farlig avfall bør det også legges en kunstig tetningsmembran over gassdreneringslaget. Hensikten er at store mengder nedbør ikke trenger inn og fører til utvasking av farlige stoffer.  

 3. Over gassdreneringslaget bør det legges et impermeabelt minerallag. Det er ikke angitt en minimum tykkelse. Hensikten med laget er å sikre at deponigass ikke siver ut av deponiet. Det vil fungere som et lokk som samler opp eventuell deponigass, slik at gassen kan tas ut og energiutnyttes eller fakles. 

 4. På minerallaget anbefales det et dreneringslag på minimum 0,5 meter. Dette skal forhindre at vann hoper seg opp på deponioverflaten og bidra til å lede størsteparten av overflatevannet bort fra deponiområdet. 

 5. Til slutt avsluttes deponiet med et toppdekke.


For å sikre at biologisk nedbrytbart avfall fortsatt brytes ned etter at deponiet er avsluttet, vil det være en forutsetning at dere tilfører vann. Dette kan enten gjøres ved å ha et kontrollert, men begrenset innsig av vann gjennom topptettingen eller ha et system for resirkulering av sigevann gjennom avfallet i deponiet.

Vi anbefaler å bygge topptettingen som vist i figuren under.

Hvordan topptette et avfallsdeponi når deponiet avsluttes..PNG

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid