Dette er en generell veileder om kriterier for eksport av brukte produkter eller gjenstander. Vi har ikke ansvar for å godkjenne, klassifisere eller sertifisere eksport av brukte produkter.

Du må selv dokumentere at forsendelsen ikke er avfall.

Se engelsk versjon av denne veilederen.

Undersøk tilstanden

Du må sjekke om produktene/gjenstandene

 • har blitt kastet av andre eller levert til et avfallsmottak
 • mangler viktige deler eller har defekte deler
 • har høy alder, er i dårlig stand, kan gå lett i stykker eller slutter å fungere i løpet av kort tid
 • mangler marked i mottakerland
 • inneholder forbudte helse- og miljøfarlige stoffer

I slike tilfeller vil de brukte produktene eller gjenstandene regnes som avfall og du kan normalt ikke eksportere de som produkter. Som eksportør av brukte produkter har du selv ansvar for å overholde regelverket. Ved grensepassering må du kunne dokumentere at forsendelsen ikke er avfall.

Krav til noen utvalgte produkter

I tillegg til de generelle kravene, finner du krav til tilstand og funksjon på noen utvalgte produkter. Sjekk om dine produkter tilfredsstiller kravene til å eksportere.

Sorterte klær og tekstiler skal kunne brukes om igjen. De må ikke være tilsmusset eller ødelagt. Hvis produktene trenger reparasjon, skal de sendes enten som grønnlistet avfall eller meldepliktig avfall.

Klær og tekstil som ikke er sortert før eksport, må sendes som meldepliktig avfall. Med sortering menes det her kontroll av hvert plagg for å avgjøre om det egner seg for ombruk eller avfallsbehandling.  

Tekstilavfall kan sendes som grønnlistet avfall dersom det er i samsvar med avfallskode B3030 i Baselkonvensjonen.

Kjøretøy

Det er lovlig å eksportere kjøretøy som er i kjørbar stand og som ikke har alvorlige feil og mangler, og bildeler som ikke er defekte. Veiledningen under gjelder kjøretøy som biler, lastebiler, busser, traktorer, skutere, og motorsykler.

Kjøretøy regnes som avfall dersom de: 

 • er miljøsanert eller vrakpant er utbetalt
 • er totalvrak
 • er defekte eller mangler viktige komponenter, som motor, drivaksel, girkasse eller seter
 • er delt i flere deler
 • har sveisemerker på karosseriet som viser at det har vært delt
 • har omfattende rustskader i bærestruktur
 • har omfattende lekkasje av bensin, bremsevæske eller andre væsker
 • reparasjonskostnadene i Norge er høyere enn kjøretøyets verdi

Dersom du ønsker å eksportere brukte kjøretøy, vil du i en eventuell kontroll/inspeksjon kunne bli bedt om å dokumentere at kjøretøyet ikke er avfall. Du bør derfor skaffe dokumentasjon på at kjøretøyet er i god stand før du eksporterer det. 

Anbefalt dokumentasjon er: 

 • Kontrollseddel for gyldig godkjent EU-kontroll (periodisk kontroll).
 • Godkjent teknisk test fra NAF. Følgende tester er akseptert: "NAF test ved kjøp-komplett og basis",  "NAF test ved salg" eller  "NAF Drifttest".
 • Utfylt bekreftelse fra godkjent verksted på at kjøretøyet bare trenger mindre reparasjoner.

Se skjemaet:

Du finner mer informasjon om EUs krav på 

Bildeler 

Bildeler må pakkes slik at de ikke blir ødelagt under frakt, og må ikke lekke drivstoff, oljer, bremsevæske eller lignende. Bildeler er avfall dersom det er: 

 • tydelig sterk slitasje 
 • korroderte eller defekte deler, som for eksempel rusten drivaksel eller girkasse

Brukte bildekk

Brukte bildekk regnes som avfall dersom de

 • ikke tilfredsstiller kravene til dekk i Norge
 • har skader i bærestruktur eller stor slitasje

Bilbatterier

Brukte bilbatterier er avfall dersom de er ødelagt/defekte eller har blitt levert til et avfallsmottak. Det er derfor anbefalt å legge ved dokumentasjon til toll for å dokumentere at de fungerer og hvor de kommer fra.

Slik dokumentasjon kan for eksempel være:

 • kvitteringer eller annen dokumentasjon 
 • bekreftelse på at alle batteriene er funksjonstestet og fungerer 
 • beskrivelse av hvordan gjenstandene er testet 

Dersom batteriene er kjøpt lovlig, for eksempel fra et bildemonteringsfirma, må du sikre at disse fungerer før de eventuelt eksporteres. Dokumentasjon på funksjonalitet kan bli etterspurt under en eventuell kontroll.

Bilbatterier som er avfall er meldepliktig, og du må søke Miljødirektoratet om samtykke til eksport.

Batteripoler skal beskyttes mot belastning under transporten, så det ikke oppstår brann- eller eksplosjonsfare.

Elektriske og elektroniske produkter (EE) kan for eksempel være kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, PC-er, mobiltelefoner, TV-er og kabler. Elektronikk inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og det er derfor kun lov å eksportere brukte EE-produkter hvis du følger visse retningslinjer.

Før du kan eksportere brukte EE-produkter må hvert produkt kontrolleres og emballeres. Kontrollen må utføres av et firma og skal omfatte:

 • funksjonstest – alle nøkkelfunksjoner skal testes
 • innholdet av farlige stoffer i produktene skal vurderes

Før du eksporterer brukte EE-produkter må du sørge for at dette følger forsendelsen:

 1. kopi av faktura og kontrakt om salg. Her skal det vises til at alle EE-produkter er i fullt funksjonsdyktig stand og kan ombrukes direkte. Dette innebærer at det ikke er behov for reparasjon før eksport.
 2. dokumentasjon om testing som festes på hvert EE-produkt eller på emballasjen til produktet
 3. dokumentasjon som viser at innholdet i forsendelsen ikke er avfall
 4. transportdokument, for eksempel et gyldig fraktbrev
 5. dokumentasjon som viser hvem som er ansvarlig for forsendelsen
 6. protokoll over testing (last ned skjemaet nedenfor)

Disse kriteriene er nedfelt i avfallsforskriften §1-24. Som eksportør av brukte EE-produkt har du plikt til å gjøre deg kjent med denne. Merk at noen kjøleskap og frysere kan inneholde ulovlige stoffer.

Disse produktene er alltid ulovlig å eksportere:

 • løse kompressorer
 • airbags
 • kjøleskap/frysere med ozonreduserende stoffer

Kjøleskap, frysere og kompressorer, i hovedsak eldre produkter, kan inneholde ozonreduserende stoffer. Informasjon om ozonreduserende stoffer og koder finner du på kompressorene. 

Det er ulovlig å eksportere kjøleskap, frysere og kompressorer som inneholder følgende stoffkoder:

 • R22

 • R123

 • R124

 • R141b

 • R142b

 • R401A

 • R401B

 • R401C

 • R402A

 • R402B

 • R403A

 • R403B

 • R408A

 • R409A

 • R411B

 • R416A

 • R509A

 • R11

 • R12

 • R13

 • R113

 • R114

 • R115

 • R500

 • R502

 • R503

Pakking av produkter

Du skal pakke brukte produkter som om de er nye, og på en slik måte at de ikke blir ødelagt under transport.

 • Hver enkelt gjenstand skal pakkes og sikres individuelt.
 • Stabling i forsendelsen skal gjøres slik at gjenstandene ikke velter eller blir skadet.
 • Dokumentasjon for funksjonstest av EE-produkter skal festes på emballasjen på hvert enkelt produkt. 

Hver enkelt gjenstand skal pakkes inn i emballasje som beskytter gjenstanden. Det kan for eksempel være originalemballasje.

Eksempel på akseptabel pakking

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid