For å klassifisere avfallet, må du finne Baselkoden og EAL-kodene som samsvarer med din avfallstype.

Sjekk om avfallet innholder helse- og miljøfarlige stoffer

Du har plikt til å undersøke om avfallet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å vurdere om du kan klassifisere avfallet som grønnlistet må du vite hvor avfallet stammer fra. I tillegg må du vurdere om:

  • det er noe i håndteringen av avfallet som gjør at det kan inneholde miljøgifter eller ha miljørisiko
  • avfallet består av blandinger av flere typer grønnlistet avfall 
  • avfallet er forurenset til en slik grad at gjenvinning blir vanskelig å gjennomføre

Dersom dette er tilfelle, kan det ikke eksporteres som grønnlistet, men må eksporteres som meldepliktig avfall.

Er du i tvil om avfallet inneholder miljøgifter, må du innhente riktig kompetanse, eventuelt sende det til analyse.

Avfallet skal klassifiseres riktig, i tråd med definisjoner og føringer gitt i gjeldende avfallsregelverk. Det er Baselkonvensjonen og EU sin grensekryssforordning 1013/2006 som regulerer grensekryssende avfallstransport. I Norge er disse implementert i avfallsforskriften kapittel 13.

Finn riktig baselkode

For å kunne eksportere avfall som grønnlistet må det kunne klassifiseres med en Basel B-kode. B-koder blir brukt til å klassifisere avfall som ikke inneholder stoffer eller har egenskaper som gjør det til farlig avfall. Oversikt over B-kodene finner du i Baselkonvensjonen Annex IX.

Finn riktig EAL-kode 

Den Europeiske avfallslisten (EAL) er EU sin standard for å klassifisere avfall. Når du skal eksportere grønnlistet avfall må du finne en EAL-kode som stemmer overens med avfallet.

Merk at listen også inneholder EAL-koder som er merket med stjerne. Det betyr at det er farlig avfall og det kan ikke eksporteres som grønnlistet avfall. Du finner listen over EAL-koder på norsk her:

Hvis avfallet ikke er grønnlistet

Hvis avfallet ikke tilfredsstiller kravene til grønnlistet avfall, må du eksportere det som meldepliktig avfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid