Strengere regler for eksport av avfall til land utenfor OECD

Land som ikke har implementert OECD-beslutningen om kontroll med grensekryssende transport av avfall, har strengere krav til import. 

Som eksportør må du ta nødvendige steg for å sikre at avfallet blir håndtert på en måte som ikke fører til helse- og miljøskader. Dette ansvaret gjelder fra forsendelsen starter frem til avfallet er ferdigbehandlet.

Miljødirektoratet kan nekte eksport til land der OECD-beslutningen ikke er gjeldende (videre referert til som ikke-OECD land) der vi har grunn til å tro at avfallet ikke vil bli håndtert på en forsvarlig måte.

Artikkel 36 i grensekryssforordningen lister opp avfall som er forbudt å eksportere til ikke-OECD land. Dette er blant annet avfall som:

  • kan klassifiseres med A-koder (annex VIII i Baselkonvensjonen)
  • kan klassifiseres med farlige EAL-koder (EAL-kode med stjerne)
  • kan klassifiseres med Y-koder (annex I i Baselkonvensjonen)
  • er blandet med farlig avfall
  • mottakerlandet har forbudt import av

Hvis du har spørsmål om meldepliktig avfall i mottakerlandet, kan du søke i oversikten over kontaktpersoner:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid