1. Avfallets opprinnelse

Avfallet skal klassifiseres riktig i forhold til definisjoner og føringer gitt i gjeldende avfallsregelverk. Det er Baselkonvensjonen og EU sin grensekryssforordning 1013/2006 som regulerer grensekryssende avfallstransport. I Norge er disse implementert i avfallsforskriften kapittel 13.

For å kunne klassifisere avfallet riktig, må du vite hvor det kommer fra, for eksempel om det har skjedd noe i produksjon eller håndteringen som gjør at det kan inneholde miljøgifter eller ha miljørisiko. 

Du kan også finne informasjon om hva avfallet inneholder på sikkerhetsdatabladet eller på original emballasje som er merket med hva produktet inneholder.

2. Er avfallet farlig?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, for eksempel bly, kvikksølv, olje eller en del kjemikalier merket med faresymbol. Se mer om dette i avfallsforskriften §11-2.

3. Finn riktig baselkode

For å kunne klassifisere må du finne riktig baselkode for avfallet ditt. Oversikt over baselkoder finner du i anneksene til Baselkonvensjonen.

Dersom du ikke finner en passende baselkode, er avfallet ulistet ('not listed'). Ulistet avfall er meldepliktig.

4. Finn riktig EAL-kode

Den Europeiske avfallslisten (EAL) er EU sin standard for å klassifisere avfall. Når du skal eksportere meldepliktig avfall må du finne en EAL-kode som stemmer overens med avfallet.

Merk at listen også inneholder EAL-koder som er merket med stjerne. Det betyr at det er farlig avfall. Du finner listen over EAL-koder på norsk her:

5. Finn ut om avfallet har farlige egenskaper

I Baselkonvensjonen finner du oversikten over H-koder som brukes til å beskrive farlige egenskaper ved avfallet. Dette kan for eksempel være helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom avfallet har farlige egenskaper kan det være nødvendig å føre på en såkalt H-kode i søknaden om eksport hvis du finner en passende kode for ditt avfall.

Du finner H-kodene i annex III i Baselkonvensjonen:

Hvis du mangler informasjon, men mistenker at avfallet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, må du sende prøver av avfallet til analyse. Det finnes egne selskaper som utfører slike analyser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid