Avfall som ikke er grønnlistet og skal eksporteres, må ha samtykke fra alle involverte myndigheter i eksportlandet, importlandet og eventuelle transittland.

Søke samtykke

Du må levere inn en søknad (melding) til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kvalitetssikrer søknaden og sender den videre til miljømyndighetene i mottakerlandet. Varigheten på et samtykke til eksport er normalt på ett år.

Myndigheten gir vanligvis samtykke til å eksportere én avfallstype fra én avfallsprodusent over én grensegang og til ett behandlingsanlegg.

Søknaden skal tilfredsstille kravene i artikkel 4 i EUs grensekryssforordning.

Du fyller ut søknadsskjemaet og legger ved all relevant dokumentasjon i Altinn. Søknaden får et NO-nummer (notification number) når du starter utfyllingen i Altinn.

Krav til dokumentasjon:

  • oversendelsesbrev – bakgrunn for søknaden og annen relevant informasjon
  • kontrakt med mottaker
  • bankgaranti
  • transportruten fra opprinnelsessted til behandlingsanlegget
  • beskrivelse av avfallsbehandlingen
  • mottaksanleggets tillatelse til avfallsbehandling

Kostnader ved å søke samtykke

Du må betale gebyr for saksbehandling til Miljødirektoratet og mottakerlandet.  Gebyrsatsene varierer fra land til land

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid