Avfall som ikke er grønnlistet og skal eksporteres, må ha samtykke fra alle involverte myndigheter i eksportlandet, importlandet og eventuelle transittland.

Søke samtykke

Du må levere inn en søknad (melding) til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kvalitetssikrer søknaden og sender den videre til miljømyndighetene i mottakerlandet. Varigheten på et samtykke til eksport er normalt på ett år.

Myndigheten gir vanligvis samtykke til å eksportere én avfallstype fra én avfallsprodusent over én grensegang og til ett behandlingsanlegg.

Søknaden skal tilfredsstille kravene i artikkel 4 i EUs grensekryssforordning.

Du fyller ut søknadsskjemaet og legger ved all relevant dokumentasjon i Altinn. Søknaden får et NO-nummer (notification number) når du starter utfyllingen i Altinn.

Krav til dokumentasjon:

 • oversendelsesbrev – bakgrunn for søknaden og annen relevant informasjon
 • kontrakt med mottaker
 • bankgaranti
 • transportruten fra opprinnelsessted til behandlingsanlegget
 • beskrivelse av avfallsbehandlingen
 • mottaksanleggets tillatelse til avfallsbehandling

Kostnader ved å søke samtykke

Du må betale gebyr for saksbehandling til Miljødirektoratet og mottakerlandet.  Gebyrsatsene varierer fra land til land

Avfallsprodusenter

Eksportør må søke til alle involverte myndigheter om endring av avfallsprodusentlisten. Vi godkjenner normalt slike endringer gitt at avfallstypen er korrekt og på betingelse at alle andre vilkår i samtykket overholdes.

Antall forsendelser

Eksportør må søke alle involverte myndigheter om endring av antall forsendelser. Vi godkjenner normalt slike endringer gitt at tonnasjen ikke overstiges og på betingelse at alle andre vilkår i samtykket overholdes.

Transportører

Så lenge norske transportører er registrert i Enhetsregisteret og sørger for at ordet "avfallstransport" brukes i beskrivelsen av sin aktivitet/formål, trenger ikke eksportør å søke Miljødirektoratet om godkjenning for endring av transportørliste.

Vi minner likevel om at andre land kan kreve at eksportør søker om endring av transportører. Du må påse at alle transportørene du benytter har alle nødvendige tillatelser i de landene avfallet skal transporteres.  

Individuell vurdering

Alle endringer blir vurdert individuelt. Endringene må godkjennes av alle involverte myndigheter før den er gjeldende. Noen land krever gebyr for dette.

Endringer vi ikke godkjenner:

 • grenseovergang
 • avfallstype
 • dato for samtykke
 • avfallsmengde
 • mottaksanlegg
 • importør

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid