Ta med søkeresultatet fra C&L Inventory (kodene for faresetningene) til avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2 nr. 2. Finn grenseverdier i tabellene under de ulike egenskapene som hører til farekodene.

Dersom stoffet har flere farekoder er det den laveste grenseverdien som gjelder som grense for farlig avfall. Overskrides grenseverdien vil avfallet være å anse som farlig avfall. Merk at dersom avfallet inneholder flere farlige stoffer kan det hende at konsentrasjoner skal summeres. Dette avhenger av egenskapen og går fram av tabellen. Stoffer skal kun summeres dersom konsentrasjonene er over terskelverdiene i høyre kolonne i tabellene.

Farekoder og grenseverdier for farlig avfall

Under listes de farlige egenskapene med grenseverdier, slik de gjelder i henhold til vedlegg 2, punkt 2.

For egenskapene H1, H2, H3, H12 og H15 finnes det ikke grenseverdier, men isteden tester som indikerer om avfallet er farlig avfall. Vi viser til DSB for informasjon om dette.

Spørsmål om egenskapen eksplosiv rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Spørsmål om egenskapen oksiderende rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Spørsmål om egenskapen brannfarlig rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Spørsmål om egenskapen eksplosiv rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Finn spesifikke konsentrasjonsgrenser for utvalgte stoffer

Dersom avfallet ditt ikke ble farlig ut fra en vurdering av innhold av stoffer med farlige egenskaper (steg 2-4), må du også sjekke en liste med noen ganske få stoffer der det er gitt spesifikke grenseverdier til hvert enkelt stoff.

Lista over disse stoffene finnes i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2 nr. 3. Avfall som inneholder stoffer på denne lista i konsentrasjoner over grenseverdiene som framgår av tabellen, regnes som farlig avfall.

Teknisk veiledning

Kontakt

Spørsmål kan stilles til Miljødirektoratet.

Spørsmål om forståelsen av egenskapene HP 1 - HP 3 rettes til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid