Klassifisering på bakgrunn av farlige egenskaper har i lang tid vært basert på EUs klassifiseringsregler for kjemikalier (nå CLP). I forskriften om farlig avfall brukes derfor begreper og systematikk fra kjemikaliregelverket.

Hvordan stoffer er klassifisert danner basis for om et stoff i avfallet skal anses som farlig eller ikke, og dermed om avfallet kan ha farlige egenskaper.
For å finne stoffers farlige egenskaper kan du se hvordan de er klassifisert i CLP. Det du trenger er hvilke koder for faresetninger de er oppført med.

I avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2 nr. 2 er det listet opp egenskaper (HP 1 til HP 15) som gjør at avfall skal klassifiseres som farlig avfall dersom grenseverdier for egenskapen overskrides, eller at tester viser at avfallet er farlig.

Grenseverdiene for farlig avfall i avfallsforskriften er knyttet til "koder for faresetninger". Du må derfor først finne disse for å vite om avfallet er farlig.

Koder for faresetninger

Kodene for faresetningene (H-setningene) til stoffene (tidligere risikosetninger, R-setninger) finner du i Det Europeiske kjemikaliebyråets (Echa) database over klassifiserte stoffer, C&L Inventory (vedlegg VI til CLP).

  1. Gå inn i databasen C&L Inventory på Echa sin side. Les og godta "legal disclaimer" før du kommer inn på siden. 
  2. Klikk på "CL Inventory" nederst til venstre på siden.
  3. Skriv inn stoffnavnet på engelsk, for eksempel cadmium chloride, og trykk på søke-knappen.
    Søkeresultatet kommer fram nederst på siden. Hvis du ikke får noe treff på det du søker etter, prøv å begrense søket. Du kan også søke ved hjelp av stoffets CAS-nummer eller EC nummer under "numerical identifier".
  4. Listen du får over treff kan inneholde mange stoffer. Finn stoffet du søker informasjon om, og klikk på view-ikonet i høyre kolonne. 
  5. Et nytt skjermbilde kommer opp med alle klassifiseringsdata for stoffet. Konsentrasjonsgrenser for farlig avfall er knyttet til koder for faresetninger (H-setninger). Noter ned alle kodene for faresetningene som står under klassifisering.

Harmoniserte klassifiseringer og selvklassifiseringer

Tabellene med blå farge inneholder de harmoniserte klassifiseringene. Disse klassifiseringene er bindende for kjemikalier og skal legges til grunn ved avfallsklassifisering. Hvis det ikke kommer opp noe resultat for harmonisert klassifisering (blå tabell), må du bruke de notifiserte selvklassifiseringene fra industrien (gul tabell). Disse klassifiseringene er ikke bindende og kan også være ulike.

Selvklassifiseringen til et stoff kan benyttes i vurderingen av om stoffet har farlige egenskaper, gjerne i kombinasjon med annen informasjon, som for eksempel sikkerhetsdatablader. Hvis det er få selvklassifiseringer og klassifiseringene er ulike, gir dette tynt grunnlag for å klassifisere avfall som farlig. Dersom det ikke finnes noen klassifisering av stoffet du leter etter, kan du legge til grunn at avfallet ikke er farlig avfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid