Avfallsforskriften §11-2 definerer om avfall er farlig avfall. 

Avfallslista 

Avfallstyper i avfallslista i vedlegg 1 til kapittel 11 som er merket med stjerne, regnes som farlig avfall og nærmere undersøkelser er ikke nødvendig. 

Flere steder i avfallslista er avfall oppført både med og uten stjerne, med en referanse til at avfall kan være farlig dersom det inneholder farlige stoffer (speilinnganger). Det kan være en henvisning til innhold av et spesifikt farlig stoff (f.eks. asbest), eller en generell henvisning til innhold av farlige stoffer.

Eksempel på speilinnganger:

  • *11 01 09 slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer
  • 11 01 10 annet slam og filterkaker enn det nevnt i 11 01 09

I slike tilfeller vil avfallet være å anse som farlig dersom grenseverdiene i vedlegg 2 til avfallsforskriften kap. 11 overskrides. Hvis nivåene er under grenseverdiene regnes ikke avfallet som farlig.

Ulistet avfall

Avfall som ikke står på avfallslista kan også være farlig avfall. Dette er såkalt ulistet avfall som kan være farlig dersom det inneholder farlige stoffer over grenseverdiene. Da må stoffer i avfallet vurderes i henhold til vedlegg VI til CLP (C&L Inventory) og innholdet av farlige stoffer vurderes mot grenseverdier i vedlegg 2. Se veiledning i videre trinn 2 til 4.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid