Avfallsprodusenten har ansvar for at avfallet ikke brukes på en måte som bryter med kravene i forurensningsloven og avfallsforskriften når det leveres til aktører som ønsker å gjenvinne det.

Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende virkning. Det betyr at avfallsprodusenten ikke vil ha videre ansvar for dette avfallet når det er levert til lovlig avfallsanlegg.

I forskriften om gjenvinning av betong og tegl brukes ordlyden "den som bruker". Med den som bruker menes bl.a. tiltakshaver, foretak og personer som er engasjert for å planlegge- og utføre anleggsarbeidet, avfallsprodusent, mottaker, grunneier.

Dette betyr at det er flere som kan holdes ansvarlig ved brudd på forurensningsforbudet ved gjenvinning av betong og tegl.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid