Dersom noen av kravene i avfallsforskriften §§14A-4 og 14A-5 ikke er oppfylt, kreves det tillatelse fra forurensningsmyndigheten for å kunne gjenvinne betong og tegl (avfallsforskriften § 14A-6).

I de fleste tilfeller er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet i slike saker.

Statsforvalteren er rette myndighet når det gjelder bruk av betong eller tegl i et område de er konsesjonsmyndighet for. Dette kan for eksempel være tilfeller der betongen skal brukes på området til en industrivirksomhet som allerede har en tillatelse fra Statsforvalteren. Statsforvalteren er myndighet ved utfylling i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven § 11), og myndighet til å kunne gi unntak for annen disponering av betong- og teglavfall i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven § 32).

Bakkeplanering

Anlegg av planeringsfelt, som skal gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart areal skikket for maskinell jordbruksdrift, vil alltid være søknadspliktige. Dette følger av forurensningsforskriften § 4-4.

Det er kommunen som er myndighet for behandling av søknaden av planering.

Hvis betongen som ønskes brukt oppfyller kravene i betongforskriften (avfallsforskriften kap. 14A) holder det med tillatelse fra kommunen. Hvis betongen er forurenset over det som angis i betongforskriften, trengs det i tillegg en tillatelse til forurensning fra Miljødirektoratet (§ 11 i forurensningsloven).

Miljødirektoratet mener som utgangspunkt at det er mest hensiktsmessig å bruke ikke-forurenset betong ved bakkeplanering, og vil kun i særlige tilfeller gi tillatelse til bruk av forurenset betong.

Gjenvinning som krever tillatelse må registreres i fagsystemet Grunnforurensning.

Søknaden må minst inneholde informasjonen som er beskrevet under "Dokumentasjonskrav ved gjenvinning", i tillegg må den blant annet inneholde vurdering av miljørisiko der massene ønskes gjenvunnet. Se søknadsmalen for en utfyllende oversikt over hva en søknad må inneholde.

Søknader til Miljødirektoratet sendes til post@miljodir.no.

Avfallsprodusenten har ansvar for at avfallet ikke brukes på en måte som bryter med kravene i forurensningsloven og avfallsforskriften når det leveres til aktører som ønsker å gjenvinne det.

Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende virkning. Det betyr at avfallsprodusenten ikke vil ha videre ansvar for dette avfallet når det er levert til lovlig avfallsanlegg.

I forskriften om gjenvinning av betong og tegl brukes ordlyden "den som bruker". Med den som bruker menes bl.a. tiltakshaver, foretak og personer som er engasjert for å planlegge- og utføre anleggsarbeidet, avfallsprodusent, mottaker, grunneier.

Dette betyr at det er flere som kan holdes ansvarlig ved brudd på forurensningsforbudet ved gjenvinning av betong og tegl.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid