Krav ved bruk av betong og tegl med overflatebehandling

Dersom betong eller tegl som skal gjenvinnes er overflatebehandlet, må det tas separate prøver av overflatebehandlingen, i tillegg til prøver av selve betongen og teglet. Overflatebehandling inkluderer maling, påført sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss. (NB! Myke fuger må alltid fjernes).

Fra kartleggingen før rivning vil aktørene ha tilgang til en helhetlig analyseoversikt av de ulike fraksjonene i bygget. For kartleggingen av overflatebehandlinger, krever forskriften i utgangspunktet kun analyseresultater for PCB, bly, kadmium og kvikksølv. Det kan forekomme andre miljøgifter og tungmetaller (som f.eks. sink, kobber, klorparafiner) i høye konsentrasjoner i f.eks. malingslag uten at det skaper begrensninger for gjenvinning av massene. Da malingslaget kun utgjør en liten del av betongen som helhet, har vi vurdert at høye konsentrasjoner av for eksempel sink ikke vil lede til at avfallet utgjør en miljørisiko. Det er derfor ikke nødvendig å analysere for andre tungmetaller og miljøgifter fra overflatebehandlingen.

Vi presiserer at ved tilsøling av andre kjemikalier, f.eks oljeforurensning eller PFAS-holdig brannskum, må det gjøres konkrete vurderinger og i noen tilfeller kan en bruke tabell i § 14A-4 som et utgangspunkt for vurderingen.

Dersom grenseverdiene av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i overflatebehandlingene er lavere enn opplistet i tabell 1, kan massene gjenvinnes som om det ikke var overflatebehandlet (ingen ekstra tilleggskrav). Dersom grenseverdiene av disse stoffene er høyere enn tabell 1, må massene oppfylle flere tilleggskrav for å kunne gjenvinnes uten tillatelse.

Tabell 1: Grenseverdier av PCB bly, kandmium og kvikksølv i overflatebehandling

 

∑PCB

Bly (Pb)

Kadmium (Cd)

Kvikksølv (Hg)

Konsentrasjoner (mg/kg)

0,01

60

1,5

1

Tilleggskrav hvis konsentrasjoner i overflatebehandlingen overstiger Tabell 1

PCB, bly, kadmium og kvikksølv kan ikke ha høyere konsentrasjoner enn det som er oppført i tabell 2. I tillegg må betong og tegl dekkes til med et toppdekke. Det beste er å benytte et fast dekke (for eksempel asfalt og betong). Dersom toppdekke ikke er fast dekke (bl.a. grus, betong, jord) må det utgjøre minst 0,5 meter. Massene kan ikke brukes i sjø, myrområder eller andre områder der betongens eller teglets pH og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig, da det kan føre til mer utlekking av forurensningene i overflatebehandlingen. Massene må i tillegg legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.

Tabell 2: Tilleggskrav til konsentrasjoner av PCB, bly, kadmium og kvikksølv

 

∑PCB

Bly (Pb)

Kadmium (Cd)

Kvikksølv (Hg)

Konsentrasjoner (mg/kg)

1

1 500

40

40

 

Avfallsprodusenten har ansvar for at avfallet ikke brukes på en måte som bryter med kravene i forurensningsloven og avfallsforskriften når det leveres til aktører som ønsker å gjenvinne det.

Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende virkning. Det betyr at avfallsprodusenten ikke vil ha videre ansvar for dette avfallet når det er levert til lovlig avfallsanlegg.

I forskriften om gjenvinning av betong og tegl brukes ordlyden "den som bruker". Med den som bruker menes bl.a. tiltakshaver, foretak og personer som er engasjert for å planlegge- og utføre anleggsarbeidet, avfallsprodusent, mottaker, grunneier.

Dette betyr at det er flere som kan holdes ansvarlig ved brudd på forurensningsforbudet ved gjenvinning av betong og tegl.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid