Kartleggingen og miljøsaneringsbeskrivelsen skal gjennomføres uavhengig av om betong og tegl fra riveprosjekter skal leveres til avfallsanlegg eller gjenvinnes. Kravene om hva som skal kartlegges, og hva en miljøsaneringsbeskrivelse skal inneholde, er beskrevet i Byggteknisk forskrift § 9-7.

Avfallsforskriften § 14A-3 stiller krav om fjerning og destruksjon av PCB-holdige malingslag, murpuss m.m. Maling, harde fuger, avrettingsmasser, murpuss og tilstøtende betong og tegl som har konsentrasjoner lik eller høyere enn 50 mg/kg ∑7PCB skal fjernes og destrueres. (Myke fuger skal alltid fjernes). Med destrueres menes det at det skal leveres til et godkjent anlegg for forbrenning av farlig avfall. Det er ikke tilstrekkelig at dette avfallet legges på deponi for farlig avfall. Dersom det er uforholdsmessig dyrt eller teknisk vanskelig å fjerne dette avfallet, kan Miljødirektoratet etter søknad gjøre unntak fra dette kravet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid