Dersom overskuddsmasser som er avfall skal disponeres på annen måte enn å leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning, krever dette et unntak fra forurensningsloven § 32.

Forurensningsloven 32 annet ledd åpner for at forurensningsmyndigheten kan gi unntak fra § 32 første ledd både ved enkeltvedtak og forskrift. Miljødirektoratet arbeider for tiden med en forskriftsregulering av disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset og som ikke gjenvinnes. En slik forskriftsregulering vil gi mer forutsigbarhet for tiltakshavere og begrense behovet for enkeltsøknader om unntak fra forurensningsloven § 32 første ledd. 

Frem til forskriftsbestemmelsene trer i kraft ser vi ikke behov for søknader om unntak fra § 32 første ledd til annen disponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, så fremt:

  • muligheter for gjenvinning er vurdert,
  • disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven, og
  • disponeringen skjer på land, og ikke i sjø eller vassdrag

Vi understreker at det fortsatt må søkes om unntak etter § 32 når det gjelder utfylling i sjø og vassdrag.

Videre er det slik at dersom en disponering av overskuddsmasser fører til forurensning som kan medføre fare for nevneverdige skader eller ulemper, kreves også tillatelse fra forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11 for at disponeringen kan skje lovlig. Dette er nærmere beskrevet i steg 5.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid