Du må ha tillatelsene i orden før du river

Det er viktig at du ikke river noe før du har testet og fått alle prøvesvar. Hvis du har blandet massene og får ett prøvesvar som er over grenseverdiene, betyr det at alt er forurenset og må behandles deretter.

 • Hvis du ikke ønsker å gjenbruke må betongen gå til godkjent mottak.
 • Hvis du vil gjenvinne betongen må du finne ut hva betongen inneholder.

Krav for gjenbruk av betong

For all betong gjelder:

 • Armering eller plast må fjernes og leveres til godkjent mottak.
 • Flekk-forurensning må fjernes og leveres på godkjent mottak.
 • Betongen må tildekkes med tette flater
 • Betongen må ikke plasseres over grunnvannstand
 • Du må rapportere på sluttdisponeringen.

Betong kan gjenvinnes uten tillatelse hvis:

 • Betongen er uten overflatebehandling og oppfyller tabell 1
 • Betongen ikke inneholder armering eller annen forurensning
 • Betongen er ikke tilsølt med andre stoffer

Betong med overflatebehandling kan gjenvinnes uten tillatelse hvis:

 • Overflatemassene oppfyller tabell 2

 

Hvis betongen har høyere verdier enn grenseverdiene i tabell 1 eller 2 må du søke miljømyndighetene om å gjenbruke. 

 

Hva må søknaden inneholde?

 • Søkerens navn og adresse
 • Grunneiers navn og entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen ønskes brukt 
 • Redegjørelse for forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner
 • utfyllende beskrivelse av det planlagte tiltaket, beskrivelse av hvordan massene skal nyttiggjøres, redegjørelse for lokale resipientforhold
  i området der tiltaket er tenkt gjennomført (inkludert om det i området foreligger særlige interesser knyttet til bruk av grunnvann, selve området eller nærhet til sårbar vannresipient)
 • resultater fra miljøkartlegging
 • beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som tiltaket kan forårsake og hvilken virkning disse kan få
 • oversikt over interesser som antas å bli berørt av tiltaket, herunder en oversikt over hvem som bør varsles, jf. § 36-5 og § 36-6
 • beskrivelse av forholdsregler som kan forebygge eller begrense forurensning og skadevirkningene av denne
 • henvisning til vedtak eller uttalelser fra offentlige organer som saken har vært forelagt
 • redegjørelse for behovet for tiltaket og hvilke type masser betongen skal erstatte (hvilken type materiale ville ellers blitt benyttet)

Hvor skal du søke?

 • Hvis betongen skal brukes til bakkeplanering søker du til kommunen
 • Hvis betongen skal brukes på et bedriftsområde der fylkesmannen er konsesjonsmyndighet, søker du til fylkesmannen.
 • All annen gjenbruk må du søke Miljødirektoratet om - send e-mail til

Overflatebehandlet betong

Både eventuell overflate og ikke-overflate må testes for PCB + 3 tungmetaller. Hvis det er høyere konsentrasjon av PCB enn 50mg/kg, må dette fjernes og destrueres.

Resterende betong må testes og være under grenseverdien for å kunne brukes.

Betong– og teglavfall kan nyttiggjøres uten tillatelse hvis maling, fuger, avrettingsmasser eller murpuss (det vil si overflaten, ikke selve betongen eller teglet) inneholder konsentrasjoner av PCB, kadmium bly og/eller kvikksølv opp til grenseverdiene i Tabell 2.

 

Tabell 2

 

Stoff

Konsentrasjon (mg/kg)

PCB (Σ7)

1

Kadmium (Cd)

40

Bly (Pb)

1500

Kvikksølv (Hg)

40

 

Grenseverdier i betong og eventuelle overflater

 • Overflaten må testes for PCB + 3 tungmetaller. Hvis det er mer PCB enn 50 mg/kg, må dette fjernes og destrueres.
 • Resterende betong må testes og være under grenseverdien for å kunne brukes.
 • Tabell 1 viser grenseverdier i betong– og teglavfall (forenklet tabell over grenseverdiene for forurenset grunn).

 

Tabell 1 Grenseverdier i betong- og teglavfall

 

Stoff

Konsentrasjons-grense (mg/kg)

Metaller:

Arsen

8

Bly (uorganisk)

60

Kadmium

1,5

Kvikksølv

1

Kobber

100

Sink

200

Krom (III)

50 (tot)

Krom (VI)

2

Nikkel

60

PCB:

Ʃ7PCB

0,01

PAH-forbindelser:

Ʃ16 PAH

2

Benso(a)pyren

0,1

Alifatiske hydrokarboner:

Alifater C5-C6

7

Alifater >C6-C8

7

Alifater >C8-C10

10

Alifater >C10-C12

50

Alifater >C12-C35

100

 

Ekstra vilkår for gjenbruk

Det knyttes noen ekstra vilkår til gjenbruk hvis avfallet skal:

 1. Tildekkes med et toppdekke. Med mindre det benyttes fast dekke, som asfalt og betong, skal toppdekket utgjøre minst 0,5 meter.
 2. Ikke brukes i sjø, myrområder eller andre områder der betongens eller teglets pH og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig.
 3. Legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid