Er området vernet?

Svalbard har syv nasjonalparker og 22 verneområder som utgjør 65% av landarealet på øygruppa. Målet med naturvernområdene er å verne om den sårbare floraen og faunaen.

Ferdselsbegrensningene gjelder for hele eller deler av året i nasjonalparkene og verneområdene.

Hos Sysselmesteren finner du oversikt over områdene med ferdselsbestemmelser [1].

Du finner også oversikt over verneområder i temalaget Miljødata i Rent hav. ​

Se også i verneforskriften til den aktuelle nasjonalparken eller verneområdet for mer informasjon og bestemmelser om ferdselsrestriksjoner, og om det er spesielle hensyn du må ta dersom du du skal rydde i området.

Her finner du oversikt over regelverket og ferdselsrestriksjoner på Svalbard[2].

Kontakt Sysselmesteren dersom du du er usikker og trenger veiledning.

På Svalbard er all flora og fauna vernet. Når du rydder søppel, skal du kun rydde det som er mulig å rydde uten å skade eller fjerne vegetasjon. 

[2] https://www.sysselmesteren.no/nb/reiseliv/regelverk-og-ferdseksrestriksjoner/

Relevante lenker

Meldeplikt til Sysselmesteren

Meldeplikt[1] betyr at du har en plikt til å melde ifra til Sysselmesteren dersom du planlegger å besøke områder utenfor forvaltningsområde 10[2]. Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard – også kalt «turistforskriften[3]» – har ulike krav til meldeplikt for tilreisende, fastboende, reisearrangører/turoperatører og forskning- og utdanningsinstitusjoner som skal besøke områder utenfor forvaltningsområde 10.

Siden strandryddere i prinsippet kan inngå i alle disse kategoriene, følger en beskrivelse av forskjellene i meldeplikten for de ulike gruppene. 

 • Tilreisende: Individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10 må melde turopplegget sitt til Sysselmesteren senest fire uker før planlagt tur og rapportere i etterkant av tur.
 • Fastboende: Fastboende som skal på tur til de meldepliktige områdene[4], må melde turen sin til Sysselmesteren.

De meldepliktige områdene er:

  • Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
  • Forlandet nasjonalpark
  • Sør-Spitsbergen nasjonalpark
  • Nordaust-Svalbard naturreservat
  • Søraust-Svalbard naturreservat
 • Reisearrangører/turoperatører: Turoperatør skal gi melding om planlagte turopplegg for hver sommer- og vintersesong, og senest åtte uker før opplegget starter. Ny melding må gis ved vesentlige endringer i de meldte opplegg.
 • Turoperatør og forsknings- og utdanningsinstitusjon skal gi melding om planlagte utsettinger av personer utenfor forvaltningsområde 10. Ved turer til sjøs skal det gis melding om seilingsplan, herunder planlagte ilandstigninger.
 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som skal ferdes eller ha aktivitet utenfor Forvaltningsområde 10, må melde turen sin til Sysselmesteren senest fire uker før planlagt tur

Du finner mer informasjon og elektronisk skjema for turmeldinger på Sysselmesterens nettside.

[1] https://www.sysselmesteren.no/nb/reiseliv/melde--forsikrings--og-rapporteringsplikt/

[2] https://www.sysselmesteren.no/siteassets/kart/temakart/ferdselsrestriksjoner/forvaltningsomrade-10.pdf

[3] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1991-10-18-671

[4] https://www.sysselmesteren.no/siteassets/kart/andre-kart/ferdselsomrader-svalbard.pdf

Behov for forsikring

Arrangøren har ansvar for å tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte bli nødvendig i forbindelse med turen. Sysselmesteren fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i melding om turopplegg.

Andre aktuelle forsikringer kan være ulykkesforsikring for strandryddere, ansvarsforsikring for skade på tredjeparts eiendom og naturskade. Dette vil komme i tillegg til forsikring av fartøyannet utstyr.

Før man eventuelt inngår forsikring kan det være lurt å undersøke om deltakere på ryddeaksjonen allerede er forsikret gjennom den organisasjonen de representerer, for eksempel skole, bedrift, lag eller forening for å unngå dobbeltforsikring.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid