Strandryddeaksjoner på Svalbard krever gjerne betydelig mer planlegging enn aksjoner på fastlandet. Dette henger sammen med flere faktorer, blant annet utfordrende logistikk, lange avstander, klimatiske forhold og isbjørnfare.

Det er derfor viktig at du setter deg nøye inn i hva som kreves av planlegging i god tid i forveien.  

I tidlig planlegging bør du tenke på:

 • Hvor skal dere rydde?
 • Hvem skal rydde?
 • Når skal dere rydde?
 • Er det behov for befaring på ryddestedet?
 • Er området vernet?
 • Vurder hva dere trenger av utstyr
 • Behov for forsikring for frivillige

Hvor skal dere rydde?

Når du planlegger hvor ryddeaksjonen skal gjennomføres, er det en fordel å velge et område som du vet er forsøplet. Hvis du ikke er kjent i et område, kan du få gode råd og tips fra noen med lokalkunnskap.

Det kan være Sysselmesteren, lokale lag og foreninger eller andre som organiserer rydding i et område. Aktiv i friluft[1], The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO[2]) og Svalbard folkehøgskole[3] er lokale aktører som har erfaring fra større ryddeprosjekter på Svalbard.

I ryddeverktøyene Rydde[4] og Rent hav[5] kan du se hvor andre har ryddet eller planlegger å rydde, i tillegg kan du se områder der det er kjent ryddebehov.  

Vær oppmerksom på ferdselsrestriksjoner ved utvelgelse av områder. Les mer om det i delen om ferdselsrestriksjoner (kapittel 6).

[1] https://aktivifriluft.no/

[2] https://www.aeco.no/

[3] https://svalbardfolkehogskole.no/

[4] https://ryddenorge.no/

[5] https://kart.renthav.no/

Hvem skal rydde?

Hvem som skal rydde avhenger av forholdene på ryddeområdet, mengde og type søppel og hvor tilgjengelig området er.

Rydding i sårbare områder og på steder det er utfordrende å komme til, bør utføres av erfarne ryddere eller profesjonelle ryddeaktører. Rydding i lett tilgjengelige områder med lavere risiko kan utføres av frivillige.

Du må invitere deltakere som har forutsetninger til å rydde området som er valgt.

Når skal dere rydde?

Det er flere forhold som påvirker når et område kan ryddes:

 • Årstid: På Svalbard er ryddesesongen begrenset til ca. slutten av juni til begynnelsen av september på grunn av et arktisk klima.
 • Værforhold: Lave luft- og vanntemperaturer, is, tåke og vind er typiske værforhold på Svalbard.
 • Bølge- og tidevannsforhold.
 • Hensyn til flora og dyreliv, for eksempel er det hekkesesong for fugl på Svalbard fra 15. mai. til 15. august.
 • Eventuelle ferdselsforbud i verneområder. Mer informasjon om dette i delen om ferdselsrestriksjoner (kap. 6.1).

Befaring av ryddeområdet

Hvis du skal rydde i nærheten av Longyearbyen, kan det være lurt å dra på befaring i ryddeområdet som del av planleggingen dersom det lar seg gjøre.

Befaring gir nyttig informasjon om flere forhold som du bør ta hensyn til i planleggingen:

 • Hvor mye søppel er det på stedet?
 • Hva slags type søppel finnes i området?
 • Hvor mange ryddere er det behov for og plass til for å rydde området?
 • Hva er enkleste måte for adkomst til området?
 • Hva slags type terreng er det i området?
 • Hva slags utstyr er det behov for?
 • Hvordan frakte avfallet fra ryddeområdet?
 • Er det er spesielle hensyn man må ta i området?

Utenfor Isfjorden, eller dersom dere ikke holder til på Svalbard, kan det være krevende å utføre befaringer. I slike tilfeller kan kartverktøyet Rent hav[1] benyttes som kilde til informasjon før ryddeaksjonen. Bruk dette verktøyet for å sjekke om noen har befart området dere ønsker å rydde.

[1] https://kart.renthav.no/

Ryddeutstyr

Aksjonsleder må vurdere behovet for nødvendig utstyr ved en ryddeaksjon. Behovet avhenger av blant annet ryddested og type avfall.

Du kan hente ryddeutstyr hos Sysselmesteren i Longyearbyen. Sysselmesteren leverer gjenbrukbare polyetylenposer i to forskjellige størrelser: mindre poser for innsamling av avfall på strender, og storsekker (1 m3) for oppbevaring av avfall på båter og til større gjenstander.

Aksjonsleder må kontakte Sysselmesteren i forkant av ryddeaksjonen og avtale når og hvor utstyr kan hentes. Sekkene skal leveres tilbake til Sysselmesteren etter endt aksjon.

Se kapittel 9, Helse og sikkerhet for strandryddere, for informasjon om bekledning, verneutstyr og annet viktig utstyr som bør være med på ryddeaksjon.

Minimumsutstyr ved enhver ryddeaksjon:

 • avfallssekker for å plukke søppel i
 • hansker (helst stikksikre)

Følgende utstyr kan også være nyttig:

 • kniv (gjerne med taggete blad)
 • ryddeklyper
 • river eller potetgreip
 • spade
 • spett
 • øks
 • baufil eller sag
 • klo til å dra ut tau
 • tømmersaks

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid