Spredning fra brukere, anleggsmaskiner og annet utstyr

Dere må sette inn tiltak som hindrer at fyllmateriale fra banen spres med brukere, anleggsmaskiner og annet utstyr.

Fyllmateriale fra banen kan feste seg til klær og sko hos brukere. Det fester seg også til anleggsmaskiner og annet utstyr som brukes til vedlikehold og snørydding av banen. Dette kan føre til at fyllmaterialet sprer seg til omgivelsene.

Forskriften stiller derfor krav om at dere setter inn tiltak. En god løsning for å hindre at gummigranulat sprer sem med brukere er å etablere et inngangsparti med for eksempel børster, matter og/eller kummer med rist. Da kan brukere rense klær og sko før de forlater banen.

Dere må vurdere hvordan maskiner som kjører på banen skal renses. For eksempel kan de børstes eller å spyles med vann før de kjører av banen. Dere bør også vurdere om det er behov for et eget område for dette. Ved større anlegg kan dere vurdere om utstyr som brukes mye skal lagres på eller ved banen.

Det kan også være aktuelt å etablere et gjerde for å lede anleggsmaskiner og brukerne til et inngangsparti hvor det er utstyr for å fjerne eller rense bort fyllmaterialet. Dette må vurderes opp mot praktiske forhold og øvrig bruk av banen.

Se første ledd bokstav c og andre ledd bokstav b.

Hindre spredning når snø brøytes og lagres

Snø som ryddes av banen, skal legges på et eget område og sikres så fyllmateriale ikke kommer på avveie.

Det kan være betydelige utslipp av fyllmateriale når dere brøyter snø. Snø som ryddes av banen skal derfor legges på et eget område på eller utenfor banen. Området skal være tilstrekkelig sikret slik at fyllmateriale ikke kommer på avveie.  Disse tiltakene skal også sikre at fyllmaterialet ikke spres når snøen smelter. Se for øvrig kravet om drensvann, steg 2 .

Dersom dere ikke avsetter egne områder til snødeponier, er et alternativ at snøen lagres innenfor baneområdet slik at fyllmaterialet ikke finner veien ut i naturen. Dette kan føre til at spillearealet i vintersesongene må reduseres noe.

Hindre spredning under oppbevaring - sikre riktig avfallshåndtering

Alt fyllmateriale som oppbevares i påvente av bruk eller ombruk skal ha nødvendige tiltak for å hindre at fyllmaterialet kommer på avveie.

Fyllmateriale, som er samlet opp og som fortsatt er egnet for ombruk, kan brukes på nytt på den samme idrettsbanen eller idrettsparken som det kommer fra.

Fyllmateriale, som ikke er egnet for ombruk, skal leveres til et lovlig avfallsanlegg. Lovlige avfallsanlegg er anlegg som drives i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven. Normalt vil dette være anlegg som har tillatelse til å ta imot bestemte typer avfall etter forurensningsloven § 29, jamfør § 11. Andre former for ombruk må ha en dispensasjon fra Statsforvalteren.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid