Dokumentasjon

Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å ha kunnskap og dokumentasjon om avfallstypene som skal utsorteres. Dere må derfor sikre at dere for hvert kalenderår har dokumentasjon på hvor mye husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er sortert ut og levert til materialgjenvinning. For landbruksplastavfall må dere dokumentere hvor mye som er sortert ut og levert til materialgjenvinning. Mengden skal oppgis i vekt for hver enkelt avfallstype.

Dersom det ikke er mulig å skille avfallet fra en virksomhet fra en annen virksomhet, for eksempel på kjøpesentre, kan det benyttes fordelingsnøkler for å angi hvor mye avfall som stammer fra hver av virksomhetene.

Opplysningene om mengden avfall som er utsortert, kan for eksempel innhentes fra avfallsselskapene eller materialgjenvinningsanlegget som håndterer avfallet fra din virksomhet. Kvitteringer fra avfallsinnsamleren eller materialgjenvinningsanlegget der mengde avfall som er sortert ut i virksomheten og levert til materialgjenvinning fremgår, er eksempel på tilstrekkelig dokumentasjon.

Det er ikke krav om å dokumentere eget park- og hageavfall som komposteres i virksomheten din.

Tilstrekkelig dokumentasjon er viktig for at dere skal kunne vise at dere følger opp kravene i tråd med forskriften. Dokumentasjonen må tas vare på i minst fem år, og skal være tilgjengelig (fysisk eller digitalt) ved kontroll eller på forespørsel fra tilsynsmyndigheten.

Tilsyn

For å sikre overholdelse av forskriften kan statsforvalteren eller Miljødirektoratet føre tilsyn med at virksomheter overholder pliktene sine.

Hvis det er krav i forskriften som ikke er oppfylt, vil statsforvalteren eller Miljødirektoratet (tilsynsmyndigheten) gi avvik. Tilsynsmyndigheten vil påpeke plikten som følger av regelverket og be virksomheten sørge for å rette opp avviket/bruddet snarest. Tilsynsmyndigheten kan også varsle og vedta tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av kravene i regelverket.

Rapportering

Det er foreløpig ingen krav til rapportering om utsortering, men Miljødirektoratet kan innføre egne rapporteringskrav hvis det viser seg å være behov for det.

Oppfyllelse av utsorteringskravene

I forskriften er det ikke satt krav til hvilke tiltak din virksomhet skal innføre for å sørge for utsortering av avfallet og at avfallet kan materialgjenvinnes. Så lenge pliktene i forskriften er overholdt er det opp til virksomheten hvordan dere ønsker å gjøre det i praksis.

Kommunikasjon og informasjon

Tydelig og godt tilgjengelig kommunikasjon og veiledning er viktig for å informere ansatte/besøkende og øvrige brukere om løsninger for kildesortering i din virksomhet og hva som skal sorteres hvor.

Forskriften stiller ingen krav til hvordan oppsamlingsløsninger/avfallsbeholdere skal merkes, men vi oppfordrer til å bruke godt synlig og lett forståelig merking som sikrer riktig sortering. Et eksempel på slik merking er sorteringsmerkene som finnes på sortere.no.

Finansiering

Oppfølging av kravene i forskriften vil kunne medføre økte kostnader knyttet til blant annet innføring eller endring av sorteringsløsning, veiledning, infrastruktur, transport og administrasjon med mer.

For plastemballasjeavfall finansieres innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av produsentene via produsentansvarsordningen/returselskapene for plastemballasje. Dette følger av avfallsforskriften § 7-5. Produsentenes forpliktelse er begrenset til emballasjen de setter på markedet. Kompensasjonene avtales normalt mellom returselskapene og den som leverer avfallstjenesten til virksomheten, det betyr at kostnaden dere som virksomhet betaler ved levering av plastemballasjeavfall som kan materialgjenvinnes skal være justert for den kompensasjonen som returselskapene betaler.

Kostnadene for håndtering av matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som ikke er emballasje må dekkes av virksomheten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid