Kva er forsøpling eller avfall på avvege?

I forureiningslova blir avfall på avvege definert slik:

Eksempel

  • enkeltgjenstander eller delar av gjenstandar som er kasta eller mista, til dømes flasker, snus, plastposar, leidningar, batteri
  • gjenstandar/skrot lagra ulovleg, til dømes bilvrak
  • mange gjenstandar dumpa på same stad i naturen, til dømes ulovlege fyllingar

Kven er ansvarleg for forsøpling? 

De som har forsøplhar ansvar for å rydde opp. Etter forureingsloven kan også andre enn den som har forårsaka forsøplinga holdes ansvarlig og bli pålagt å rydde opp. Kven er styresmakt for forsøpling?

Ansvaret til kommunen

Kommunen er forureiningsstyresmakt for forsøpling etter forureiningslova, og har ansvar for å følgje opp forsøplingssaker i kommunen sin.

Viss du varslar kommunen om forsøpling, er kommunen pliktig til å vurdere og behandle  førespurnaden og eventuelt følgje opp saka vidare.  Kommunen kan pålegge den ansvarlege for forsøplinga å rydde opp.

Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet har ansvar for å utforme, forvalte og rettleie om regelverket som gjeld forsøpling. Vi har ikkje myndigheit til å følgje opp forsøplingssaker, og kan heller ikkje kontrollere oppfølginga frå kommunen.

Støtte til å rydde i marin forsøpling?  

Følg lenka til elektronisk søknadssenter. I søknadssenteret får du fyldig rettleiing om korleis du går fram, kva du kan få støtte til med meir. 

Tips og hjelp til å rydde

Aktuelle lenker for deg som vil rydde

Meir informasjon

Fakta om forsøpling i Noreg