Hva er sirkulær økonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi),  produksjon og forbruksmønster. Forbrukerne må gjøres i stand til å ta miljøriktige valg. Digitalisering, bruk av tjenester og delingsøkonomi er sentralt. Det offentlige kan fremme sirkulær økonomi gjennom sine innkjøp.

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av biologisk mangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål.

Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall.

Nasjonal strategi om sirkulær økonomi

Regjeringens politiske samarbeidsplattform sier at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.  

Etter planen skal den nasjonale strategien legges fram i 2020.

EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi, og en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på EUs politiske agenda. I forbindelse med lanseringen av European Green Deal forpliktet Europakommisjonen seg til å legge fram en ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen ble lagt fram 10.mars 2020.

Handlingsplanen inneholder handlingspunkter som skal fremme en sirkulær økonomi.

Mye av arbeidet får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Det er tette koblinger mellom handlingsplanen om sirkulær økonomi, industristrategien og EUs nye biodiversitetsstrategi mot 2030.

Miljødirektoratet arbeider med gjennomføring og oppfølging av ulike deler av EUs handlingsplan, og gir faglige innspill knyttet til sirkulær økonomi til Klima- og miljødepartementet.

Nordisk og globalt arbeid

Miljødirektoratet leder arbeidsgruppen for sirkulær økonomi under Nordisk ministerråd og representerer Norge i Det internasjonale ressurspanelets (IPR) styringskomité, som arbeider for å styrke kunnskapsgrunnlaget på området