S fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall som kan være til skade eller ulempe for miljøet når snøen deponeres.  

Deponering av snø fra brøyting kan derfor føre til ulovlig forurensningForurensning fra snø fra brøyting som medfører nevneverdige skader eller ulemper for miljøet, krever tillatelse etter forurensningsloven for å kunne skje lovlig.

Under finner du relevante bestemmelser i forurensningsloven.

Nedenfor får dere informasjon om når snø fra brøyting kan medføre forurensning, når deponering av snø fra brøyting krever tillatelse etter forurensningsloven og hvordan slik tillatelse kan innhentes.

Når er det nødvendig å søke om tillatelse etter forurensningsloven?

Kommuner eller private aktører som er ansvarlig for å brøyte snø må ha tillatelse til å håndtere snøen etter forurensningsloven dersom dette fører til nevneverdig skade eller ulempe for miljøet. Dette gjelder både snødeponi på land og ved dumping av snø i sjø eller vassdrag.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for deponering og dumping av snø og skal behandle søknader om tillatelse. 

Det er nødvendig å søke om tillatelse etter forurensningsloven til å depone eller dumpe snø fra brøyting dersom alle tre kriteriene under gjelder: 

 1. Snøen kommer fra flere områder
 2. Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
 3. Det aktuelle snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år av for eksempel kommunen eller andre store aktører.

Grusing og salting, bruken av området og mengden trafikk vil ha betydning for om snøen er forurenset. Snødeponier som tar imot snø fra byområder og sterkt trafikkerte veier skal derfor normalt ha en tillatelse.  

Dumping i sjø og vassdrag

Dumping av snø i sjø eller vassdrag innebærer ofte en høyere fare for skade eller ulemper på miljøet enn ved deponering på land. Det er også vanskeligere å rydde opp i avfall som har fulgt med brøytesnøen i etterkant.

Dumping av snø i sjø eller vassdrag er derfor ikke ønskelig når snøen kommer fra tett befolkede områder, byer eller høyt trafikkerte områder. Dette bør kun tillates der deponering på land er vanskelig å gjennomføre og krever tillatelse. 

Andre forhold som har betydning for om dere trenger tillatelse etter forurensningsloven

Områder som allerede blir benyttet til snødeponering vil også kreve en tillatelse etter forurensingsloven dersom den deponerte snøen fortsatt utgjør en fare for forurensing.

Det er ikke nødvendig med tillatelse til å deponere snø fra brøyting på samme eiendom som snøen kommer fra. 

Den som brøyter snø er selv ansvarlig for å gjennomføre en stedsspesifikk risikovurdering av forurensningsfaren forbundet med håndtering av snø, og for å innhente nødvendige tillatelser etter forurensningsloven. 

Etter snøsmelting kan det ligge igjen grus, slam og annet avfall som plast fra snødeponiet. Dette avfallet skal bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, uavhengig av om snødeponiet krever tillatelse etter forurensningsloven eller ikke. Å etterlate avfall fra snødeponier på en måte som er skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, innebærer vil være ulovlig forsøpling. 

Hvordan kartlegge om snøen kan medføre skade eller ulempe?

Dere må vurdere om deponeringen av snø fører til fare for forurensning og om det er nødvendig å søke statsforvalteren om en tillatelse. Hvilke negative konsekvenser forurensningen brøytesnøen har på miljøet, avhenger av forhold som

 • innholdet av miljøskadelige stoffer, salter, grus, sand, slam, plast og annet avfall i snøen
 • mengden brøytesnø
 • plasseringen av snødeponiet

Snødeponiet må også ses i sammenheng med andre forurensningskilder i området som kan ha en negativ miljøpåvirkning.

Dumping i sjø og vassdrag kan føre til oppvirvling av sedimenter. I tillegg kan grus, sand, slam og andre partikler føre til nedslamming og påvirke miljøet på sjøbunnen negativt. Plast og annet avfall i snøen kan også påvirke det marine miljøet negativt og være skjemmende. 

Vær også oppmerksom på at smeltevannet fra snødeponi med større mengder saltholdig snø vil inneholde salt, som kan påvirke mindre innsjøer og vassdrag i nærheten negativt. Større mngder smeltevann kan også ha en negativ innvirkning på hydrauliske forhold og temparaturen i mindre resipienter med lav vannføring.

Under finner dere spørsmål om risiko som må besvares for å belyse om brøytesnøen utgjør en fare for forurensning av nærliggende vassdrag eller grunnen.

 1. Hvor kommer brøytesnøen fra?

 2. Er det sannsynlig at deponeringen eller dumpingen av snøen kan medføre fare forurensning på grunn av at det inneholder forurensning i form av helse- og miljøskadelige stoffer, avfall, mikroplast, salt eller store mengder grus?

 3. Hvor mye snø skal dere deponere på området?

 4. Kan nærliggende vassdrag, sjøområder eller naturtyper bli negativt påvirket som følge av deponeringen eller dumpingen av brøytesnø?

  Dere kan finne informasjon om eventuelle sårbare arter og naturtyper, kjemisk og økologisk tilstand og forurenset grunn på Miljøstatus. Kartet gir tilgang til blant annet Naturbase, Vann-nett og Grunnforurensning for det relevante området. 
 5. Kan logistikk/transport på området eller til og fra snødeponiet føre til forurensning som for eksempel støy til nærliggende naboer?

 6. Finnes det avbøtende tiltak som kan redusere faren for forurensning? Mulige tiltak kan for eksempel være:
 • renseløsninger av smeltevannet
 • tett dekke
 • oppsamling av overvann

 

 

 

Tillatelser etter andre lovverk  

Som hovedregel må nødvendige reguleringer og/eller tillatelser fra kommunen, etter plan- og bygningsloven og eventuelt annet regelverk, være på plass før statsforvalteren kan behandle søknad om tillatelse til å deponere snø etter forurensningsloven.   

Andre relevante regelverk kan være naturmangfoldloven, lakse- og innlandsfiskeloven, jordloven, kulturminneloven, havne- og farvannsloven og drikkevannsforskriften. 

Hvordan søke om tillatelse fra Statsforvalteren?

Forurensningsforskriften § 36-2 omtaler hva søknad om tillatelse i medhold av forurensningsloven § 11 skal inneholde der det er relevant.

Statsforvalteren kan gi utfyllende bestemmelser om søknadens form og innhold, og dersom det er nødvendig for behandlingen av saken, kreve ytterligere opplysninger.

Se på nettsidene til statsforvalteren i ditt fylke om de har informasjon om hvordan søke om tillatelse til snødeponering og hvilke opplysninger de krever.

Statsforvalterens arbeid med fastsettelse av tillatelser etter forurensningsloven § 11 er omfattet en gebyrordning, jf. forurensningsforskriften kapittel 39.

Har du spørsmål?

Kontakt miljøvernavdelingen hos statsforvalteren i ditt fylke.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid