Hva er avløpsvann?

Avløpsvann er både vann som er påvirket av menneskeskapte prosesser fra husholdninger, prosessvann fra industri og vann fra overflateavrenning (overvann). Avløpsvann har et høyt innehold av næringssalter og organisk materiale, men kan også inneholde et vidt spekter av annen type forurensning.

Utslipp av avløpsvann er regulert i forurensingsforskriftens del 4 om avløp. Regelverket gjennomfører EUs avløpsdirektiv i norsk lovverk.  

Miljødirektoratets ansvar og roller

Miljødirektoratet gir råd til Klima- og miljødepartementet om regelverksutvikling på avløpsområdet og gjennomfører vedtatt nasjonal avløpspolitikk. Direktoratet er klageinstans for fylkesmannens vedtak på avløpsområdet. Miljødirektoratet innhenter nasjonale avløpsdata og sørger for utarbeidelse av nasjonal avløpsstatistikk i samarbeid med SSB, følger opp rapportering til EU og veileder bransjen, fylkesmennene, kommunene og andre myndigheter om avløpsregelverket.  

Fylkesmannens ansvar og roller

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra store tettbebyggelser som reguleres i forurensingsforskriftens kapittel 14.

Fylkesmannen rolle er å

 • gi tillatelser til avløpsanlegg innenfor større tettbebyggelser og føre tilsyn med at disse overholder kravene
 • veilede kommunen om avløp
 • gi råd og være pådriver for at kommunene planlegger infrastruktur på avløpsområdet
 • være pådriver for samarbeid mellom kommunene om felles avløpssaker
 • føre tilsyn med kommunenes myndighetsutøvelse på avløpsområdet.
 • behandle klager på kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 13, 15A-4

Kommunens ansvar og roller

Kommunen er forurensningsmyndighet for 

 • utslipp fra spredt avløp (forurensingsforskriftens kapittel 12)
 • utslipp fra mindre tettbebyggelser (forurensingsforskriftens kapittel 13)
 • utslipp av oljeholdig avløpsvann (forurensingsforskriftens kapittel 15)
 • påslipp til kommunalt nett (forurensingsforskriftens kapittel 15A-4)

Kommunen kan kreve inn vann- og avløpsgebyrer for levering av avløpstjenester. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløpssektoren. Kommunen kan også vedta lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer som kan finansiere tilsyn.

Kommunen skal sørge for at det finnes mottaksordninger og legge til rette for å kunne tømme avløpsvann fra fritidsbåter, bobiler og lignende. Dette er forankret i forurensningsloven § 26.

I tillegg er kommunen  

 • myndighet i plan- og byggesaker
 • eier av offentlig avløpsledningsnett
 • eier eller medeier i avløpsanlegg for rensing av kommunalt avløpsvann

Kommunen har ansvar for den totale avløpsinfrastrukturen i kommunen og er normalt også eier av avløpsrenseanlegg og ledningsnett. Dette betyr at kommunen må forholde seg til regelverket også som forurenser. Kommunen har derfor en krevende oppgave med å balansere rollene som både forurensningsmyndighet og forurenser.  

Ansvar for private avløpsanlegg

Eiere av private avløpsanlegg er ansvarlige for å følge kravene i forurensingsforskriften. Det er kommunen eller fylkesmannen som er myndighet avhengig av størrelsen på avløpsanlegget eller tettbebyggelsen avløpsanlegget mottar avløpsvann fra.

Eiere av eiendommer med innlagt vann  har også rett og plikt til å knytte seg  til  et offentlig avløpsanlegg hvis det finnes i nærheten. Rett og plikt til tilknytning følger  av plan- og bygningsloven § 27-2.

Se avløpsanlegg på kart

Relevant regelverk

Her finner du oversikt over relevant regelverk på avløpsområdet.

Veiledning til kommunen

Kontakt

Kommunen har et veiledningsansvar overfor de aktører som de er myndighet for og kan kontaktes for spørsmål som gjelder kommunens myndighetsområde.

Fylkesmannen kan kontaktes for spørsmål om utslipp fra større tettbebyggelser regulert etter forurensingsforskriftens kapittel 14, samt besvare spørsmål om kommunens myndighetsutøvelse.

Miljødirektoratet besvarer generelle henvendelser knyttet til avløpsregelverket og tilhørende veiledning. Henvendelser til Miljødirektoratet om avløp sendes til avlop@miljodir.no.