Kartlegge og vurder vann-og avløpsforholdene

Når kommunens saksbehandlere skal utarbeide en arealplan, reguleringsplan eller behandle søknader om utslipps- og byggetillatelse er det behov for å

  • kartlegge aktuelle resipienter og vurdere hvilke miljøutfordringer som finnes.
  • kartlegge og vurdere aktiviteter som kan føre til forurensning, brukerkonflikter eller skade, slik at beslutninger gjennomføres på bakgrunn av en faglig og helhetlig vurdering av alle forhold som har eller kan få betydning. 

I denne veilederen bruker vi begrepet "helhetlig kartlegging og vurdering av vann og avløp" som en felles betegnelse på planarbeid. Tidligere har dette blitt omtalt for eksempel som samlet plan, VA-rammeplan og områdeplan VA.

Finansiere kartlegging og vurdering av drikkevann

Noen utredninger tar kommunen ansvar for, som for eksempel hovedplaner for vann og avløp. I andre tilfeller kan utbygger stå for hele eller deler av planarbeidet i forbindelse med reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. 

Det er normalt at den som søker om utslippstillatelse, betaler alle nødvendlige utgifter knyttet til en utredning. Kommunen kan også gjøre dette arbeidet selv, og fordele kostnadene på de som søker utslippstillatelse i etterkant. Dette er spesielt aktuelt i saker som går på fortetting eller opprydding, og hvor det er vanskelig å få huseiere til å samarbeide.

Hva kan, og hva kan ikke, inngå i finansieringen:

  • nødvendig kartlegging av drikkevann, for å få oversikt over om avløpet påvirker drikkevann, kan inngå i avløpsgebyret. 
  • vurderinger av forsyning og kapasiteten av drikkevann, kan ikke inngå i gebyret for utslippstillatelsen.   

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid