Lage bestemmelser for å planlegge med innlagt vann i nye hytteområder

Utviklingen går i retning av større hytter med høyere sanitærteknisk standard og mer vannforbruk. I dag ønsker de aller fleste hytteeiere innlagt vann. Hvis kommunen mener at innlagt vann er den mest miljøvennlige løsningen, er det hensiktsmessig å planlegge med innlagt vann for alle nye hytteområder som har kjørevei til hytteveggen eller i nærheten. Bestemmelser om dette bør tas inn i kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplaner.

I et hytteområde som skal planlegges med innlagt vann og lokal renseløsning, er det nødvendig å planlegge grundig før oppstarten av arbeidet med en arealplan. Dette for å:

  • dokumentere miljøpåvirkninger og resipientkapasitet.
  • planlegge ledningsføringer og renseløsninger.

Dersom det er hytter i området fra før, må også disse inngå i løsningen.

Forankring av krav til vann- og avløpsløsning

Det er viktig at krav til vann- og avløpsløsning formidles til forslagsstiller så tidlig som mulig i prosessen, for eksempel på et oppstartsmøte. Bestemmelser om at det skal være innlagt vann i hyttene bør inngå i arealplaner. Krav om innlagt vann ut i fra et forurensningsperspektiv, kan forankres i en reguleringsplan etter  En reguleringsbestemmelse kan for eksempel lyde slik:

«Alle hyttene i området skal planlegges med innlagt vann og omfattes av utslippstillatelse. Utslippstillatelsen kan enten omfatte de enkelte hytter, flere hytter innen reguleringsområdet, hele reguleringsområdet eller et større område der reguleringsområdet inngår.»

Utslippstillatelse til tomteeier

Ved kjøp av tomter, overføres utslippstillatelsen som grunneieren har fått til tomteeiere. I forkant må kommunen sikre at det er eller blir lagt til rette for tilfredsstillende rense- eller overføringsløsning. Hvis løsningen er basert på infiltrasjon, er det viktig at utbyggingen av området ikke forstyrrer nødvendige areal eller infiltrasjonsmasser. Hvis løsningene er basert på felles privat renseanlegg for mindre deler av det regulerte området, bør kommunen kreve at eiere signerer avtaler om drift og vedlikehold, og eventuelt tinglyser avtalen.

Kommunen bør også gjøre kjøperen oppmerksom på krav til serviceavtale og ansvar for felles drift. Erfaringer med mini-renseanlegg tyder på at driften blir bedre og mer stabil om det er knyttet flere enheter til anlegget. Du kan lese mer om eierskap og krav til driftsselskap for fellesanlegg over 50 pe i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 2.

Når kommunen skal behandle reguleringsplanen, bør saksbehandlerne også påse at kravet om forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann og slokkevann er ivaretatt. Kravet er forankret i plan- og bygningsloven § 27-1.

Når hytteeiere ønsker å legge inn vann i eksisterende hytter, er det nødvendig med samlet vurdering av tekniske løsninger for vann og avløp. Vurderingen må foreligge for at kommunen skal kunne behandle søknader om utslippstillatelser. Løsningene skal tilfredsstille gjeldende regelverk.

Ofte gjelder ønske om innlagt vann alle hytter i et hyttefelt. Regelverket for hytter skiller seg fra boliger ved at hytteeiere ikke har krav på å kunne legge inn vann.

Betingelsene for å ikke å ha innlagt vann bør være: 

  • toalettløsningene må være uten vannspyling. Akseptable løsninger er biodo eller forbrenningstoalett.

Vannet må transporteres til og inn i hytta manuelt. Hytter uten innlagt vann kan enten planlegges med utekraner på hver enkelt hytte eller vannposter på sentrale steder i hytteområdet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid