Vurdere virkemidler for vann og avløp

I kommuneplanens arealdel kan kommunene fastsette hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer etter plan- og bygningsloven §§ 11-8 og 11-9. Eksempler som er relevant for vann og avløp er hensynssoner med særskilte krav til:

 • infrastruktur
 • bevaring av naturmiljø
 • felles planlegging av vann og avløp for flere eiendommer

Hvis kommunen vil ha mulighet til å pålegge eiere av fritidsboliger  å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 andre til fjerde ledd og 27-2 andre til fjerde ledd, må de bestemme dette i en plan. Dette er forankret i plan- og bygningsloven § 30-6. Muligheten til å pålegge offentlig tilknytning, eller sette til løsninger for vannforsyning og avløp, gjelder både for nye bygge- og anleggstiltak og i eksisterende bebyggelse. Dette kan integreres i bestemmelser

 • for hele kommunen i kommuneplanens arealdel
 • i en kommunedelplan for større områder
 • for mindre områder gjennom reguleringsplan

Hovedplaner for avløp og vannmiljø 

Hovedplanene for avløp og miljø bør utarbeides og vedtas som kommunedelplaner,  jamfør plan- og bygningslovens § 11-1. Da gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser om saksbehandling, høring og rullering. Dette arbeidet sikrer at det blir gjort helhetlige kartlegginger og vurderinger. For å ivareta helhetlige vurderinger er det blant annet viktig å

 • sikre vannkilder mot forurensning
 • vurdere resipienter for eksisterende og framtidige utslipp

Kommunedelplaner for avløp og vannmiljø skal sikre at utslipp begrenses til det som er forsvarlig og hindre at resipienter får for store utslipp i forhold til tåleevnen. Hvis ikke kommunen har beskrevet at fritidsbebyggelse har tilknytningsplikt til kommunalt anlegg i en plan, gjelder ikke bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 27-1 andre til fjerde ledd og 27-2 andre til fjerde ledd. Bestemmelser om tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse kan legges inn i kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplan.

Opprydningsplan for avløp

En oppryddingsplan for avløp i områder med eksisterende hytter og spredt bebyggelse, bør være en del av en kommunedelplan for avløp og vannmiljø. I dette arbeidet må kommunen ta stilling til oppryddingsmetode.

Alternativene er å

 • knytte avløpet til det kommunale avløpsanlegget
 • bygge lokale kommunale avløpsanlegg
 • bygge felles avløpsanlegg eller et renseanlegg for hver bolig

Valg av alternativ opprydningsmetode er avhengig av kostnader, resipientforhold og eventuelt andre miljøkonsekvenser.

Når kostnader skal kalkuleres, må kommunen sikre at det blir tatt hensyn både til anleggs- og driftskostnader. Norsk Vann har gitt ut en rapport om Etablering og drift av mindre avløpsanlegg.

En oppryddingsplan for eksisterende bebyggelse kan kommunen finansiere med tilsynsgebyr.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid