Saksbehandlingsgebyr

Kommunen kan kreve inn saksbehandlingsgebyr dersom kommunen har vedtatt forskrift om saksbehandlingsgebyr. Kommunens hjemmel til å vedta en slik forskrift følger av forurensningsforskriftens § 11-4 om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer.

Har kommunen en slik forskrift, bør søker så tidlig som mulig få informasjon om at behandlingen av søknaden er gebyrpliktig, og om hvilken gebyrsats søker kan regne med å få krav om. Dette er i tråd med forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt.

  1. Er kommunen myndighet?
  2. Hvilket kapittel i forurensningsforskriften gjelder?
  3. Er søknaden fullstendig, med alle vedlegg?
  4. Har søker varslet berørte parter?
  5. Oppfylles standardkravene?
  6. Hvilken følsomhet har resipienten?
  7. Kan utslippet aksepteres?
  8. Skriftlig vedtak
  9. Har kommunen opplyst om klagemuligheter og klagefrist?
  10. Har kommunen krevd inn saksbehandlingsgebyr? Gjelder bare dersom kommunen har vedtatt forskrift om saksbehandlingsgebyr.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid