En søknad om utslipp etter forurensningsforskriften kapittel 13, vil ofte bli aktuelt der hvor det foreligger en byggesøknad etter plan- og bygningsloven samtidig.

Det er ulik praksis i kommunene med hensyn til hvem som behandler saker etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven,

 • noen har en saksbehandler ved plan- og bygg enheten som behandler etter begge regelverk
 • andre har en saksbehandler på forurensning og miljø som behandler etter begge regelverk.

I begge disse tilfeller er samkjøringen enkel og saksbehandlingen effektiv. I andre tilfeller sitter kanskje de som behandler søknadene på ulike avdelinger og har lite daglig kontakt. Her er samordningen spesielt viktig. Uansett er det viktig at saksbehandleren har kompetanse til å foreta nødvendige vurderinger av forurensningspotensialet.

Byggemyndighetene

Den kommunale bygge myndigheten har en samordningsplikt etter plan- og bygningsloven § 21-5. For å sikre samordning kan kommunen gjerne oppfordre utbygger til å sende inn søknad om utslippstillatelse og byggesøknad samtidig, slik at saksbehandlerne er orientert og kan samordne seg. Det er et viktig prinsipp at utslippstillatelsen etter forurensningsforskriften skal være gitt før byggesaken behandles, jamfør plan- og bygningslovens § 21-2 om søknad om tillatelse.

Andre myndigheter - folkehelse, kulturminner, forurenset grunn

Kommunen bør vurdere om det er noen helsemessige konflikter under behandling av utslippssøknaden, for så å ta kontakt med involverte helsemyndigheter. Det er viktig å sørge for at alle berørte parter er varslet og vurdere innkomne merknader før søknaden sendes videre til helsemyndighetene.

Tilsvarende rutiner som ovenfor vil også gjelde annet aktuelt relevant regelverk, for eksempel på kulturminner.

Husk også å avklare om det er registrert forurenset grunn på lokaliteten.

Det er mest praktisk at tiltakshaveren sender søknad om bygge- og utslippstillatelse samtidig. Kommunen skal stille krav til drikkevann, slokkevann, bortledning av avløpsvann og avledning av grunnvann og overvann. Dette skal skje før tiltakshaver får tillatelse til å sette opp en ny bygning eller endre en eiendom, 

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling eller byggetillatelse.

Er resipientene sårbare eller det er store brukerinteresser, må kommunen vurdere:

 • Finnes det muligheter for å samordne og tilpasse eventuelle utslippskrav til resipientene i nedbørsfeltet?
 • Bør kommunen avslå eller vente med å gi byggetillatelse og utslippstillatelse til forholdene er utbedret?

Det er opp til kommunen hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren skal oppgi. Krav til dokumentasjon skal tilpasses de skadevirkninger et utslipp kan medføre. Kommunen må ikke være urimelig i sitt krav til dokumentasjon, men kreve det som er nødvendig. Kravene fastsettes enten i en lokal forskrift eller i et tilpasset krav for enkelte tilfeller.  

Tillatelser er ulovlige dersom forholdene rundt drikkevann, avløpsvann og drenering ikke er i orden.

Eksempel: 

Samlet vurdering av miljøtilstand og påvirkning

Kommunen må undersøke om det eksisterer en reguleringsplan som er tilrettelagt for dagens krav til vann- og avløpsløsninger hvis det er ønske om

 • innlagt vann i eksisterende bebyggelse
 • behov for opprydding i avløp i regi av kommunen
 • eller fortetting i et hytteområde

I slike saker anbefales det at kommunen ikke gir tillatelse til utslipp i enkeltsaker eller dispensasjon fra reguleringsplanen i enkeltsaker før det er gjort en helhetlig kartlegging og vurdering av vann- og avløpsforholdene. Det gir mulighet til å gjøre en samlet vurdering av miljøtilstand og påvirkning fra utslipp og foreta en rettferdig søknadsbehandling.

Der det eksisterer planer med bestemmelsene som ikke samsvarer med nye og framtidige løsninger, bør planbestemmelsene endres. Prosessen for endring er regulert i plan- og bygningsloven §11-7 for kommuneplanens arealdel og § 12-14 for reguleringsplaner.

Forankring av arbeidet med utlsippstillatelse og byggetillatelse i lovverk 

Viktige paragrafer når kommunen skal behandle utslippstillatelse og byggetillatelse er følgende lovverk:

 • Plan og bygningsloven § 20-1 til 20-8 setter krav til hvilke typer tiltak må søke om byggetillatelse, hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og setter krav til foretak. 
 • Forurensningslovens § 13-4 er verktøy for å ivareta avløpsløsninger - loven er vist til i Plan og bygningslovens § 27-2. 
 • Plan og bygningslovens § 27-1 setter krav til drikkevann for å få tillatelse til oppføring eller bruk av bygning. 
 • Plan og bygningsloven § 30-6 om fritidsbebyggelse sier at lovens bestemmelser, § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd, bare gjelder for fritidsbebyggelse når dette er bestemt i plan.

Forskrift om miljørettet helsevern § 9 stiller krav til at virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles uten at det medfører forurensning vann som kan føre til fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid