Skriftlig vedtak

Kommunen bør fatte skriftlig vedtak før saksbehandlingsfristen løper ut, jamfør forvaltningslovens § 23 om formene for enkeltvedtak. Dette bør være en regel også i tilfeller der seksukersfristen gjelder.

Ettersom søker skal varsle parter og andre interesser i saken allerede før kommunen mottar søknad om utslipp, trenger ikke kommunen forhåndsvarsle vedtaket.

Vedtaket behøver ikke være langt og komplisert, men skal, jamfør forvaltningslovens § 25 om begrunnelsens innhold:

 • forklare hva vedtaket er
 • vise tydelig hvilke vilkår som gjelder
 • vise til reglene vedtaket bygger på
 • gi oversikt over faktiske forhold vedtaket bygger på
 • redegjøre for de forholdene som er avgjørende for vedtaket:
 • Hvilke forventninger har kommunen til søkeren?
 • Hvilke målsetninger har kommunen for resipienten?
 • Finnes det lokale forskrifter søker bør være kjent med?
 • Hva er kunnskapsgrunnlaget og vurderingene etter naturmangfoldloven?
 • gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans
 • gi opplysninger om hvordan man kan klage
 • gi opplysninger om retten til å se saksdokumenter
 • gi opplysning om adgang til å be om utsatt ikrafttredelse, som innebærer at et vedtak ikke gjelder før klagebehandlingen av det er ferdig

Mal for vedtak:

Ikke-skriftlig vedtak

Dersom kommunen ikke foretar seg noe innen seks uker etter at fullstendig søknad i tråd med standardkravene er mottatt, og det ikke er kommet inn protester, regnes tillatelse som gitt. Denne tillatelsen vil regnes som et enkeltvedtak som kan påklages, selv om det ikke finnes et skriftlig vedtak.

I tilfeller hvor kommunen ikke har fattet et skriftlig vedtak, må kommunen uansett gi partene og berørte organer skriftlig orientering om kommunens beslutning i saken så snart som mulig. Spesielt er det viktig å informere de som har gitt uttalelse. Underretningen skal informere om kommunens vedtak, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. I tilfeller hvor flere har avgitt felles uttalelse, kan én representant for disse orienteres.

Maler for informasjon om vedtak: 

Klagefrist

Forvaltningslovens § 29 gir regler for klagefrist. Klagefrist for enkeltvedtak er normalt tre uker fra vedtaket er underrettet.

Klagefrist i 6-ukerssaker

Selv om kommunen ikke har sendt ut et vedtak om tillatelse etter at fristen på seks uker fra kommunen har mottatt fullstendig søknad har løpt ut, regnes kommunens avgjørelse som et enkeltvedtak som kan påklages, se forurensningsforskriften § 13-5 om behandling av søknad. Klagefristen løper fra den datoen fristen på seks uker går ut.

Klagefrist ved vedtak med dato

Når kommunen ikke gjør et skriftlig vedtak om tillatelse, kan det være vanskelig for omverdenen å få kjennskap til vedtaket og klagefristen. Det er derfor viktig at kommunen snarest mulig underretter parter og berørte organer om at kommunen har vedtatt å gi tillatelse. En kunngjøring kan eventuelt benyttes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid