Finnes det reguleringsplan?

Kommunen må undersøke om det eksisterer en reguleringsplan som er tilrettelagt for dagens krav til vann- og avløpsløsninger hvis det er ønske om

  • innlagt vann i eksisterende bebyggelse
  • behov for opprydding i avløp i regi av kommunen
  • eller fortetting i et hytteområde

I slike saker anbefales det at kommunen ikke gir tillatelse til utslipp i enkeltsaker eller dispensasjon fra reguleringsplanen i enkeltsaker før det er gjort en helhetlig kartlegging og vurdering av vann- og avløpsforholdene. Det gir mulighet til å gjøre en samlet vurdering av miljøtilstand og påvirkning fra utslipp og foreta en rettferdig søknadsbehandling.

Der det eksisterer planer med bestemmelsene som ikke samsvarer med nye og framtidige løsninger, bør planbestemmelsene endres. Prosessen for endring er regulert i plan- og bygningsloven § 11-17 for kommuneplanens arealdel og § 12-14 for reguleringsplaner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid