Forankring av arbeidet i lovverk

Viktige paragrafer når kommunen skal behandle utslippstillatelse og byggetillatelse er følgende lovverk:

  • Plan og bygningsloven § 20-1 til 20-8 setter krav til hvilke typer tiltak må søke om byggetillatelse, hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og setter krav til foretak.
  • Forurensningslovens § 13-4 er verktøy for å ivareta avløpsløsninger - loven er vist til i Plan og bygningslovens § 27-2.
  • Plan og bygningslovens § 27-1 setter krav til drikkevann for å få tillatelse til oppføring eller bruk av bygning.
  • Plan og bygningsloven § 30-6 om fritidsbebyggelse sier at lovens bestemmelser, § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd, bare gjelder for fritidsbebyggelse når dette er bestemt i plan.
  • Forskrift om miljørettet helsevern § 9 stiller krav til at virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles uten at det medfører forurensning vann som kan føre til fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid