Kommunens myndighet

Fastsette vann- og avløpsgebyrer, forurensninsgforskriften kapittel 16 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg gir kommunen myndighet til å innkreve vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Kommunestyret fastsetter størrelsen på avgiftene i forskrift. Kommunens hjemler følger av forurensningsforskriften kapittel 16. 

Kreve utgiftene til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg helt eller delvis dekket 

Kommunen kan kreve full eller delvis dekning av sine kostnader til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg, jamfør forurensningsloven § 25. Innkrevingen av avgifter skal være i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Kommunen kan også kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18. 

Vedta lokal forskrift om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer, forurensningsforskriften § 11-4 

Kommunen kan ta gebyr for saksbehandling og tilsyn. Samlet sett skal ikke gebyrene overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller kontrollordninger. Kommunens hjemmel til vedta kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer lokalt følger av forurensningsforskriften § 11-4. 

Med hjemmel i forurensningsforskriften §11-4, kan kommunen vedta lokal forskrift om gebyrer for: 

 • egen behandling av eksisterende tillatelser 
 • behandling av søknad om tillatelse for utslipp mindre enn 50 pe etter forurensningsforskriftens § 12-4  
 • behandling av søknad om tillatelse for utslipp fra mindre tettbebyggelser etter forurensningsforskriftens § 13-4 
 • behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens § 15-4 
 • vedtak om påslipp etter forurensningsforskriften kapittel 15 A  
 • saksbehandling etter lokale forskrifter 
 • kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriftens bestemmelser eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt etter bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapitlene 11 til 16.

Samlet skal ikke gebyrene overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller kontrollordninger. 

Kommunens plikt

Overslag skal ligge til grunn 

Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Overslaget skal utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan hvis det er mulig. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.  

Litt om beregning og differensiering av gebyr 

Gebyrene for en eiendom som brukes som bolig skal beregnes for hele eiendommen under ett, eller separat for den enkelte boenhet. Årsgebyret skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller som en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. Både kommunen og den gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. 

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etterlov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3. Ved tilbygg eller påbygg, kan det beregnes tillegg i tilknytningsgebyret. 

Kommunen kan fastsette: 

 • lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen 
 • ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige 
 • ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier der det er ulike kostnader forbundet med betjening av disse 
 • gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann 

Kommunens hjemler følger av forurensningsforskriften kapittel 16. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid