Gjøre en konsekvensutredning for å vurdere nytten og kostnadene av en lokal forskrift

Før kommunen utarbeider en lokal forskrift, bør den lage en kortfattet konsekvensvurdering av fordelene og ulempene arbeidet med en forskrift vil medføre. Konsekvensvurderingen bør baseres på vurderingen av resipienten og kostnader forbundet med innføring av en forskrift. Kostnadene bør veies opp mot fordeler og ulemper. Vurderingen kan ha følgende innhold:

  • sammendrag
  • problembeskrivelse: type miljøproblem, omfang, årsak og ventet utvikling
  • gjeldende krav og mål i henhold til forurensningsforskriften, nasjonale krav og miljømål og kommunale krav og miljømål – for eksempel miljømål for vannforekomstene etter vannforskriften
  • begrunnelse for valg av forskrift som løsning
  • nytteeffekter
  • samfunnskostander forbundet med forslaget
  • eventuelt andre virkninger

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid