Eksempler på krav til vann- og avløpsløsninger til hytter

  • Utslippskrav: «I alle områder som på kommuneplanen har betegnelsen nåværende eller framtidig fritidsbebyggelse, samt områder som blir regulert til fritidsbebyggelse i framtidige reguleringsplaner, stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Det kan stilles strengere krav i spesielt sårbare områder.» Lokal forskrift § 6, Kongsberg kommune 28.06.2007.
  • Godkjente renseløsninger: «For gråvannsanlegg for 1 fritidsbolig kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller.»  Lokal forskrift §6, Kongsberg kommune 28.06.2007.
  • Godkjente renseløsninger: «Minirenseanlegg for hytter skal være testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til anlegget.» og «Filterpose istedenfor slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr.» Lokal forskrift § 6, Ringerike kommune 25.06.2009.
  • Godkjente løsninger: «Tett tank: For bolig kan toalettvannet føres til tett tank, mens gråvannet skal renses forskriftsmessig. For fritidsbolig tillates tett tank bare som midlertidig løsning i visse områder merket i kartvedlegg eller i områder hvor det foreligger offentlig kravgodkjente planer om vann- og avløpstilknytning. Løsningen tillates også i de tilfeller hvor hyttene fikk innlagt vann før 15. mai 1972 og ikke kan velge annen avløpsløsning. Hytta må ha helårsadkomst, jf. § 7 pkt. d. Der tett tank tillates, skal normalt både svartvann og gråvann samles og mellomlagres, men etter søknad kan forurensningsmyndigheten tillate gråvannsrensing, for eksempel ved jordinfiltrasjon.
  • Godkjente renseløsninger: «Tett tank: Løsningen gjelder generelt bare for svartvann og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Oppsamlingstanken skal ha alarm som varsler tømmebehov i god tid før tanken er full." Likelydende forskrift i kommunene i Haldenvassdraget: Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid