Avløpsvann fra virksomheter vil kunne føre til problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget og for slamkvaliteten. Dette kan også bidra til helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg. Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlige avløpsnett fra virksomheter.

Denne oppgavehjelpen gir veiledning om hvordan kommunen kan stille krav til virksomheter ved påslipp til kommunens ledningsnett gjennom forskrift eller enkeltvedtak. Veiledning beskriver det juridiske grunnlaget for fastsettelse av påslippskrav, problemer kommunen kan få ved påslipp fra virksomheter, og forslag til hvordan problemene kan løses.

Avløpsvann fra virksomheter kan gi utfordringer for renseanlegget

Kommunale avløpsanlegg er bygget for å ta hånd om kommunalt avløpsvann, det vil si blandingen av sanitært avløpsvann, overvann og industrielt avløpsvann. Avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere.

Avløpsvann fra virksomheter vil kunne føre til problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget og for slamkvaliteten. Også helseskader hos personellet som arbeider med avløpsnett og renseanlegg kan være en risiko.

Kilder med avløpsvann som det kan være nødvendig å regulere påslipp for er blant andre veier, mekaniske verksteder, helseforetak, bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, verkstedhaller, anlegg for understellsbehandling, restauranter, storkjøkken, gatekjøkken, kolonial og lignende som har grill, tannlegevirksomhet, laboratorier, sanering og oppussingsvirksomhet, tunellanlegg, sigevann fra avfallsplasser, forbrenningsanlegg, flyplasser, meierier, slakterier, konservesindustrien, bryggerier og mineralvannfabrikker, vaskerier, tekstilindustri, metallbearbeidende industri, fotolaboratorier og røntgenlaboratorier, grafisk industri.

Se oversikt over avløpsvann fra de vanligste virksomhetene som er knyttet til kommunalt avløpsnett for mer informasjon om innhold, utfordringer og mulige løsninger.

Kommunen kan stille krav i forskrift eller enkeltvedtak

I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse fra statlig forurensningsmyndighet, kan kommunen fastsette krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra en virksomhet. Kommunen kan stille kravene i enkeltvedtak eller i forskrift.  Hjemmelen for slike vedtak er forurensningsforskriften § 15A-4 om påslipp til offentlig avløpsnett. 

Kravene skal ivareta avløpsanlegget

Kommunens myndighet til å fastsette påslippskrav er begrenset. Noe forenklet kan vi si at kommunen bare kan fastsette krav av hensyn til egen utslippstillatelse, vedlikehold og drift av eget avløpsanlegg inkludert ledningsnettet, disponering av avløpsslam og helsen til avløpsanleggets personell. Øvrige krav må fastsettes av Miljødirektoratet eller statsforvalteren, avhengig av hvem som er statlig forurensningsmyndighet for virksomheten.

Krav etter forurensningsforskriften kapittel 15A, er ment å være en ekstra sikkerhet for å ivareta kommunens behov for beskyttelse av eget anlegg. Ideelt sett bør imidlertid alle krav til en virksomhets utslipp være samlet i én tillatele, ved at kommunens innspill inkluderes i tillatelse fra statlig forurensningsmyndighet. På denne måten blir det enklere for virksomheten å forholde seg til sine utslippskrav. Kommunen bør derfor ha tett dialog med statlige forurensningsmyndigheter, og benytte muligheten til å gi innspill i forbindelse med deres konsesjonsbehandling.

Kommunen bør føre tilsyn

Kommunen bør føre tilsyn sammen med statlig forurensningsmyndighet, der hvor kommunen har satt krav etter forurensningsforskriften kapittel 15 A For mer informasjon om tilsyn, se generell veiledning om tilsyn med avløpsanlegg, og veiledning for tilsyn med påslipp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid